Sex, drugs and roc

BT - - NYHEDER -

STJERNEMØDE Sølv­jak­ken er li­ge så cool som man­den selv. Næ­sten. » Det gik jo godt, « si­ger han smi­len­de og ræk­ker hån­den frem.

Skjor­ten er hvid, tørklæ­det sort, hå­ret brunt og det fla­be­de Jag­gerg­limt i øj­ne­ne det sam­me som al­tid. Det er tre uger si­den, at sku­e­spil­le­ren Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen stod over­for ro­ck­i­ko­net Mick Jag­ger til gal­lapre­mi­e­ren i New York på den nye HBO­se­rie ’ Vi­nyl’, hvor hun spil­ler An­dy War­hols dan­ske mu­se.

En se­rie om 70er­nes ’ sex, drugs and ro­ck’n’roll’- mil­jø med pre­mi­e­re på søn­dag. Og med et sær­de­les eks­klu­sivt team i spid­sen. Martin Scor­sese har in­stru­e­ret, Mick Jag­ger er med­pro­du­cer.

» Tak, « sva­rer den dan­sker sku­e­spil­ler og tæn­ker, at det er for­nemt, han over­ho­ve­det kan hu­ske hen­de. Ef­ter et par mi­nut­ter stil­ler Rol­ling Sto­nes- for­san­ge­ren et lidt over­ra­sken­de spørgs­mål.

» Jeg var egent­lig lidt i tvivl, om jeg skul­le ta­ge den­ne her sølv­jak­ke på i dag, el­ler om det vil­le væ­re lidt ’ over­dres­sed’. Hvad sy­nes du? Er den for me­get? «

I dag hu­sker Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen ik­ke helt præ­cist, hvad hun sva­re­de. Men hun ved, hvad hun tænk­te.

» Ja­men, den jak­ke er ba­re SÅ me­get i or­den, i øv­rigt sy­nes jeg, du skal ta­ge li­ge nøj­ag­tig den jak­ke på, du har lyst til. «

Selv er Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen iført en lan­gær­met sil­ke­blu­se i guld­skin­nen­de stof og sor­te buk­ser med lan­ge slid­ser. Næ­ste dag brin­ger avi­sen The Gu­ar­di­an gal­la­bil­le­der af Jag­ger og Sø­ren­sen på den rø­de lø­ber.

De bli­ver hver især frem­hæ­vet for de­res ’ me­tal- look’. Det er på op­for­dring, at Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen gen­gi­ver den kor­te pre­mi­e­re- di­a­log med den le­ven­de le­gen­de. Bag­ef­ter gri­ner hun højt. Som om hun ger­ne vil ta­ge top­pen lidt af, hvor in­ter­es­sant den trods alt kor­te sam­ta­le nu og­så kan væ­re.

» Ja, ja, det var en af de da­ge, hvor jeg skrev hjem:

Kæ­re mor og far. Nu skal I al­li­ge­vel hø­re... «

Før­ste gang hun mød­te Mick Jag­ger, var ef­ter en læ­se­prø­ve i som­mer på af­snit 6 af ’ Vi­nyl’.

» Vi fik al­drig hilst på hin­an­den, « sag­de han og re­fe­re­re­de til pi­lo­t­af­snit­tet i tv- se­ri­en et år tid­li­ge­re, hvor han var til ste­de un­der op­ta­gel­ser­ne.

» Jeg har jo set dig i en rol­le før. Jeg så dig i ’ Bor­gen’, jeg er fuld­stæn­dig vild med den dan­ske tv- se­rie. «

In­ter­viewet med Berlingske Søn­dag fin­der sted kun et par døgn ef­ter, at Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen er lan­det i Ka­strup fra New York. Og selv om der er gla­mour over bu­tik­ken med de sor­te, blankpo­le­re­de pi­a­no­er i ’ Pi­a­no Co­pen­ha­gen’ i Bred­ga­de, er der hver­ken blitzen­de fo­to­gra­fer el­ler stjer­ner i bund­ter som for ny­lig til gal­lapre­mi­e­ren i den gam­le bi­o­graf ’ Zieg­feld The­a­tre’ på Man­hat­tan.

Af­ta­len er kl. 12. Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen er der 11.50. Fe­mi­nin med he­ste­ha­le, kort ne­der­del, lan­ge skind­støv­ler og guld­la­ke­re­de neg­le. En kvin­de, der gi­ver ind­tryk af hang til or­den og god stil he­le vej­en rundt. En ren my­re­tue Til­ba­ge i Kø­ben­havn har hun tænkt på, hvor­dan det vil­le se ud, hvis man så an­kom­sten på den rø­de lø­ber som en sce­ne højt op­pe fra luf­ten.

» Det vil­le lig­ne en my­re­tu­re med en hel mas­se små kla­ner i for­skel­li­ge lag, der myl­drer rundt i nog­le be­stem­te møn­stre.

Al­le in­vol­ve­re­de, fra sku­e­spil­le­re og pro­du­cen­ter til in­struk­tø­rer og HBO- bos­ser, har med­bragt hver sit lil­le føl­ge. Jeg hav­de min PR- agent med, som for­tal­te me­di­er­ne, hvad jeg hav­de på af tøj. PR- agen­ten in­for­me­re­de mig om, hvem der var hvem, og at ’ der­ov­re står for ek­sem­pel Va­ni­ty Fair, og de vil og­så ger­ne ta­le Jeg hav­de hørt, at de hav­de haft svært ved fin­de en sku­e­spil­ler til rol­len som War­hols mu­se, og som jeg så end­te med at få. Det var jeg sinds­sygt stolt af, og det vil­le jeg ger­ne si­ge til Scor­sese per­son­ligt med dig’. «

Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen be­skri­ver den rø­de lø­ber som ’ cra­zy’. Som en sur­re­a­li­stisk ver­den midt i den vir­ke­li­ge ver­den. Og med fo­to­gra­fer, der er så ag­gres­si­ve, at det fø­les på kan­ten af at væ­re ube­ha­ge­ligt.

» Men når først man er kom­met for­bi alt ’ hy­pet’, og man bag­ef­ter er in­den­for i bi­o­gra­fen, så fal­der der ro over det he­le, og det fø­les ik­ke læn­ge­re, som om man er med i en pa­ral­lel­ver­den. « Så kon­sta­te­rer hun: » Det er jo alt det ’ udenom’, der gør Mick Jag­ger, Martin Scor­sese og man­ge af de an­dre su­per­stjer­ner til det, vi tror, at vi ger­ne vil ha­ve dem til at væ­re. En il­lu­sion. I vir­ke­lig­he­den er langt de fle­ste utro­ligt nem­me at ta­le med. Og så er de ba­re sinds­sygt dyg­ti­ge til det, de er ble­vet kend­te for. «

Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen be­skri­ver Martin Scor­sese som spe­edsnak­ken­de, lyn­hur­tig i ho­ve­d­et og me­get lat­ter­mild. Før op­ta­gel­ser­ne til ’ Vi­nyl’ gik i gang, mød­tes al­le med­vir­ken­de i pi­lo­t­af­snit­tet til en ’ Me­et’n gre­et’ for at hil­se på hin­an­den.

» Jeg hav­de hørt, at de hav­de haft svært ved fin­de en sku­e­spil­ler til rol­len som War­hols mu­se, og som jeg så end­te med at få. Det var jeg sinds­sygt stolt af, og det vil­le jeg ger­ne si­ge til Scor­sese per­son­ligt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.