K’n’roll

BT - - NYHEDER -

Det var ca­ste­rens as­si­stent, der til den sto­re sam­men­komst in­tro­du­ce­re­de hen­de. Smi­len­de kig­ge­de Martin Scor­sese på den dan­ske sku­e­spil­ler » And you are playing? « » Li­ge i øje­blik­ket føl­tes det lidt så­dan: Åh... så er vi li­ge ne­de på jor­den igen, ik’? Lidt som at få en kold klud smidt i ho­ve­d­et. Men hur­tigt tænk­te jeg:

Fo­re­stil dig li­ge, hvor man­ge men­ne­sker den mand er om­gi­vet af. Er det ik­ke okay, at han ik­ke li­ge kan hu­ske dig og din rol­le?

Han var ut­ro­lig ven­lig og for­tal­te, at han hav­de nor­di­ske rød­der, selv om det må­ske, som han sag­de, kan væ­re lidt svært at se li­ge i øje­blik­ket. Og så tal­te vi lidt om vikin­ger.... « gri­ner hun. Fil­mens magt Martin Scor­seses må­de at in­stru­e­re på gjor­de et stærkt ind­tryk på Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen. Et sym­bol på fi lmens magi er han ble­vet kaldt. Og en af ame­ri­kansk fi lms helt sto­re in­struk­tø­rer. Med ’ Taxi Dri­ver’ og ’ Rag­ing Bull’ i særklas­se.

Scor­sese er tæt på si­ne sku­e­spil­le­re, for­kla­rer Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen. Han kom­mer hen eft er hvert ’ ta­ke’ og gi­ver lidt no­ter. Kig­ger på hel­he­den ude­fra og for­mer det, sku­e­spil­le­ren selv kom­mer med. Og ud­fra det kom­mer han med for­slag til små æn­drin­ger.

» Det føl­tes som en kæm­pe til­lid­ser­klæ­ring, og det vok­ser man jo af. «

Næ­sten al­le på fi lm­set­tet kend­te ’ Bor­gen’, og­så HBO- bos­ser­ne.

Det er tv- se­ri­en, der for den 34- åri­ge Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen har væ­ret guld­nøg­len til det forjæt­te­de fi lm­land.

En kæm­pe for­del, kal­der hun det, i for­hold til de men­ne­sker, der har skul­let vur­de­re hen­de.

» De har kun­net re­la­te­re mig til ’ Bor­gen’ for­ud for en ca­sting, det har be­ty­det rig­tig me­get. ’ Bor­gen’ er vir­ke­lig hot for man­ge ame­ri­kan­ske fi lm­folk. «

Sam­ti­dig har hun he­le ti­den sør­get for at føl­ge si­ne mu­lig­he­der op og be­hand­le dem or­dent­ligt, som hun for­mu­le­rer det.

» Jeg har gjort me­get ud af for­be­re­de mig så godt, som jeg over­ho­ve­det har kun­net til de ca­stings, jeg har væ­ret til. «

Hun be­skri­ver de se­ne­ste rol­ler, hun har haft , som ’ step­ping sto­nes’, det ene har ledt vi­de­re til det næ­ste.

» Men der er jo me­get, der spil­ler ind. At man og­så li­ge præ­cis hav­de brug for en eu­ro­pæ­isk kvin­de i min al­der, og ik­ke en ame­ri­kansk til rol­len, gjor­de min chan­ce lidt stør­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.