’ Føl­te mig som pe­st­be­fængt bor­ger’

BT - - NYHEDER -

El­ler ryk­ke­ren fra po­li­ti­et om, at nu skul­le han alt­så af­hen­te sin hu­strus ef­fek­ter, som han ik­ke ane­de, de op­be­va­re­de - og fol­de­ren ’ Vej­led­ning til ef­ter­lad­te’, som en sy­geple­jer­ske stak ham i hån­den og med­del­te, at nu gjor­de de ik­ke me­re der­fra. Til de tre bre­ve fra skif­te­ret­ten, stilet til hans tre børn på 7, 10 og 14. Den æld­ste åb­ne­de sit og stod og græd, da hen­des far kom hjem.

» Hvor­for var der in­tet men­ne­ske, der stop­pe­de op i den pro­ces og tænk­te, hey, vi sen­der da ik­ke bre­ve til børn om de­res mors død? Vi har au­to­ma­ti­se­ret i en grad, så in­gen kan fin­de ud at tæn­ke selv­stæn­digt, men du kan alt­så ik­ke di­gi­ta­li­se­re om­sorg og med­men­ne­ske­lig­hed. « Om­sorg uden blan­ket De se­ne­ste fi­re må­ne­der har han brugt på at fin­de ud af, at han fak­tisk har ret til for­hø­jet bør­ne­bi­drag, bør­ne­ne til kri­se­hjælp og han selv til gra­tis psy­ko­log­hjælp. Der kom bre­ve i e- boks om for­plig­tel­ser men al­drig om ret­tig­he­der, som han si­ger.

» Der fin­des sø­de ven­ner og na­bo­er, men hvis du vil ha­ve no­get af

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016 sy­ste­met, så må du selv fin­de reg­ler­ne, for der er in­gen fra ‘ det of­fent­li­ge Dan­mark’, der li­ge rin­ger og spør­ger, om du egent­lig har styr på si­tu­a­tio­nen.

Jeg vil­le øn­ske, at men­ne­sker i det of­fent­li­ge Dan­mark tur­de yde om­sorg uden at ha­ve en blan­ket på det. Vi er helt ut­ro­lig dyg­ti­ge til at fore­byg­ge dø­den, men når den ram­mer, så aner vi ik­ke, hvor­dan vi ta­ler om den. Sy­ste­met kan ik­ke hånd­te­re en sør­gen­de en­ke­mand. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.