Hil­lary og su­per-

BT - - NYHEDER -

VIG­TI­GE VALGDATOER 9. FE­BRU­AR ( tirs­dag): Pri­mær­valg i sta­ten New Hamps­hi­re. På for­hånd fø­rer Do­nald Trump og Ber­nie San­ders i samt­li­ge me­nings­må­lin­ger. Men me­get kan ske. Ved pri­mær­val­ge­ne fi ndes på lang sigt de to par­ti­ers spids­kan­di­da­ter. 1. MARTS. Su­per Tuesday - Beg­ge par­ti­er hol­der pri­mær­valg i fl ere sta­ter. Eft er dis­se af­stem­nin­ger er de respek­ti­ve topkan­di­da­ter tem­me­lig sik­re. 18.- 21. JULI: Re­pu­bli­kansk kon­vent i Cle­veland, Ohio. Her væl­ges den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat. 25.- 28. JULI: De­mo­kra­tisk kon­vent i Phila­delp­hia, Penn­sylva­nia. Her væl­ges den de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent­kan­di­dat. 26. SEP­TEM­BER: Før­ste tv- de­bat mel­lem de to valg­te præ­si­dent­kan­di­da­ter. 4. OK­TO­BER. Før­ste og ene­ste de­bat imel­lem de to vi­ce­præ­si­dent­kan­di­da­ter.

8. NOVEM­BER. Valg­dag. 20. JA­NU­AR. Ind­sæt­tel­se i Det Hvi­de Hus.

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.