Sty r uden om de sor­te hul­ler

BT - - NYHE­DER -

Her skal han lø­be 10 km, cyk­le 60 km og til sidst at­ter lø­be 10 km. Hu­man­fy­si­o­log og per­son­lig træ­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son gu­i­der Ro­bert Han­sen fra pa­tient til po­wer­man. Det­te er ka­pi­tel to i se­ri­en. Til for­å­ret sen­der Ka­nal 4 en repor­ta­ge­se­rie, der vi­ser, hvor­dan Ro­bert Han­sen fandt til­ba­ge til li­vet fra ho­spi­tals­sen­gen.

BO­DY BY TANJA Hvis du vil i op­nå god form, så lad mig gi­ve dig en eff ek­tiv op­skrift : Få kon­ti­nu­i­tet i din træ­ning. Og her me­ner jeg alt­så at kom­me i rig­tig god form - som at kun­ne gen­nem­fø­re et ma­ra­ton­løb el­ler et Po­wer­man- du­at­lon­løb, som Ro­bert Han­sen er i færd med at træ­ne sig op til nu.

Den fi ndes in­gen smar­te gen­ve­je til den form, der er på­kræ­vet for at gen­nem­fø­re så­dan en ud­for­dring. In­gen miraku­lø­se 30 se­kun­der­stræ­nings­me­to­der el­ler ju­i­ce­ku­re på in­ge­fær og spi­natbla­de kan gø­re det sam­me for din krop, som kon­ti­nu­i­tet i træ­nin­gen. Glem tan­ken om, at du eft er blot én til­stræk­ke­lig hård og sve­dig boo­tcamp re­sten af li­vet vil gå rundt og lig­ne Mi­cha­el Phelps ( svøm­mer, red.) i bar ma­ve.

Ko­de­or­det for Ro­bert Han­sen, der føl­ger min træ­nings­plan, er kon­stant og re­gel­mæs­sig træ­ning. Mis­for­stå mig ik­ke. Det kræ­ver ik­ke et træ­nings­ske­ma som ka­jak- ter­mi­na­to­ren Re­ne Hol­ten Poul­sens. Vi ta­ler om, at du skal und­gå ‘ de sor­te hul­ler’ i træ­nings­dag­bo­gen. Den gyld­ne re­gel er, at du al­drig må drop­pe to træ­nin­ger i træk. Jeg skal nok for­kla­re hvor­for. Skrø­be­lig kon­di­tion Men først vil jeg li­ge ryd­de en mis­for­stå­el­se af vej­en. ’ Træn kort og hårdt’, ly­der en po­pu­lær op­skrift for ti­den. Spar en mas­se tid og kom i dit livs form, ly­der et af ar­gu­men­ter­ne. Det er rig­tigt, at man med kon­cep­ter som HI­IT, der står for ‘ High In­ten­si­ty In­ter­val Trai­ning’, hur­tigt får en bed­re kon­di, for­di ilt­op­ta­gel­sen bli­ver styr­ket.

Men det er en skrø­be­lig kon­di. Som et hus, der er byg­get uden fun­da­ment. Den sto­re ulem­pe er, at du al­drig bli­ver ud­hol­den­de, hvis du træ­ner på den må­de. Du kan alt­så ik­ke træ­ne op til læn­ge­re prø­vel­ser så­som Po­wer­man Den­mark el­ler så­gar et 10 km mo­tions­løb.

Hvad der kom­mer let, for­svin­der og­så let. Hvis du mis­ser et par træ­nin­ger, skal du stort set be­gyn­de helt for­fra. Man kan sam­men­lig­ne det med et com­pu­ter­spil, hvor man må be­gyn­de helt for­fra, hver gang man dør. Og­så selv om du er kom­met til le­vel 17.

Men hvis du sør­ger for kon­ti­nu­i­tet i træ­nin­gen, så be­hø­ver du ik­ke at be­gyn­de helt for­fra. Så bli­ver din form ‘ gemt’ på le­vel 17 – og­så selv om du mis­ser et par træ­nin­ger. Det er med an­dre ord en me­get me­re so­lid kon­di, et stær­ke­re hus. Få pul­sen i vej­ret re­gel­mæs­sigt Og hvad er så kon­ti­nu­i­tet i træ­nin­gen? Det kom­mer helt an på dit ni­veau. Hvis du er vant til at lø­be tre gan­ge om ugen, så skal du bli­ve ved med at lø­be tre gan­ge om ugen. Hvis du træ­ner til KMD Iron­man Co­pen­ha­gen, så skal der lidt fl ere ti­mer til. Po­in­ten er, at du und­går de ‘ sor­te hul­ler’, så der plud­se­lig er gå­et to- tre uger uden træ­ning.

Den gyld­ne re­gel er, at du al­drig må drop­pe to træ­nin­ger i træk. Hvis du ik­ke kan nå din sæd­van­li­ge lø­be­tur, så løb i ste­det en kor­te­re. Hvis du ik­ke kan nå at klæ­de om, så tag trap­per­ne op til fem­te sal fem gan­ge i træk.

Ho­vedsa­gen er, at du re­gel­mæs­sigt får pul­sen i vej­ret. Når det er sagt, så skal din træ­ning selv­føl­ge­lig og­så ud­vik­le sig, så krop­pens græn­ser bli­ver fl yt­tet. Men det er en helt an­den for­tæl­ling.

Be­gynd med at sty­re uden om de sor­te hul­ler. Få kon­ti­nu­i­tet i træ­nin­gen. Og hvis du kun når at lø­be halv­de­len af den sæd­van­li­ge tur, så fortvivl ik­ke. Ho­vedsa­gen er, at du sty­re­de uden om det sor­te hul og fi k træ­net.

Nu træ­ner Ro­bert Han­sen for at kom­me i siv livs fy­si­ske form. Til maj – knap et år eft er ulyk­ken – vil han gen­nem­fø­re Po­wer­man Den­mark i Kø­ben­havn, der sam­ti­dig fun­ge­rer som EM i ud­hol­den­heds­spor­ten du­at­lon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.