Ski­ne

BT - - NYHEDER -

Drop al­drig to træ­nings­pas i træk. Kan du ik­ke nå træ­ning num­mer to, så skær ned. Gør den kor­te­re i di­stan­ce el­ler tid. Kan du end ik­ke nå at klæ­de om, så tag trap­per­ne op til fem­te sal fem gan­ge i træk. El­ler gå en rask tur. Det hand­ler om ba­re at gø­re no­get og und­gå de sor­te hul­ler.

UD­STYR Power­man Den­mark er et du­at­lon- løb. Det vil si­ge, at du skal lø­be, cyk­le og lø­be i den nævn­te ræk­ke­føl­ge. Der er to di­stan­cer: 10/ 60/ 10 km og 5/ 2/ 5 km. Nød­ven­digt ud­sty r: En cy­kel. Ger­ne en ra­cer – el­ler li­ge­frem en en­kelt­start­s­cy­kel, hvis du vil kø­re stærkt. Cy­kel­sko med klam­per, der spæn­der sko­en fast i pe­da­len. Det sik­rer en bed­re kraft over­før­sel. Cy­keltøj. Kor­te cy­kel­buk­ser med pu­de samt lan­ge over­træks­buk­ser til vin­ter­træ­ning. Samt tre lag til over­krop­pen. Det yder­ste lag er en vind­tæt, kraft ig cy­kel­jak­ke. Evt. let­te­re tøj til sel­ve stæv­net. Hjelm. Den er ob­liga­to­risk. Hjel­man skal sid­de så stramt, at den bli­ver sid­den­de, hvis du sty rter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.