VI­DEN­SKAB. DK An­ti­de­pres­si­ver kan ska­de børn

BT - - NYHEDER -

An­ti­de­pres­si­ver bør ik­ke ud­skri­ves til børn og un­ge. I al fald ik­ke hvis man spør­ger for­fat­ter­ne bag et stort, nyt over­sigts­stu­die, som har væ­ret to år un­der­vejs. An­ti­de­pres­siv me­di­cin øger nem­lig ri­si­ko­en for selv­mord­s­ad­færd hos børn og un­ge, kon­klu­de­rer for­sker­ne fra blandt an­det Rigs­ho­spi­ta­let.

» Der fi ndes sta­dig psy­ki­a­te­re, der be­næg­ter, at an­ti­de­pres­si­ver kan fø­re til selv­mord hos børn, hvil­ket er helt utro­ligt. Jeg sy­nes, det er uansvar­ligt at bru­ge an­ti­de­pres­si­ver til børn og un­ge, « si­ger den dan­ske læ­ge Pe­ter Gøtsz­che fra Nor­disk Co­chra­ne Cen­ter på Rigs­ho­spi­ta­let

ngen børn el­ler un­ge i de 70 for­søg be­gik selv­mord, men tre pro­cent af de børn og un­ge, som hav­de få­et et ak­tivt stof, ud­vi­ste selv­mord­s­ad­færd. Det sam­me gjor­de sig gæl­den­de for én pro­cent i pla­ce­bogrup- pen, og der­af kon­klu­de­rer for­sker­ne, at der var en for­dob­ling i selv­mord­s­ad­færd.

» Der er in­gen tvivl om, at selv­mord­s­ad­færd øger ri­si­ko­en for selv­mord, og der er an­dre stu­di­er, hvor børn fak­tisk har be­gå­et selv­mord på grund af me­di­ci­nens bi­virk­nin­ger, « si­ger han.

For­sker­ne ved end­nu ik­ke, hvor­for an­ti­de­pres­siv me­di­cin kan øge til­fæl­de­ne af ’ Selv­mord­s­ad­færd’, som om­fat­ter selv­mord­s­tan­ker og for­søg og ge­ne­relt selvska­den­de ad­færd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.