CA. 1965

BT - - SONDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvad skal der til for at gø­re en sam­ta­le hyg­ge­lig? Hvad er det vær­ste, du kan fo­re­stil­le dig? Hvil­ke tre fi lm sy­nes du er de bed­ste? Hvad sæt­ter du pris på hos an­dre men­ne­sker?

Din stør­ste fejl? Hvad af­skyr du mest af alt? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve?

Ven­lig, glad, lyd­hør, mu­si­kalsk, nostal­gisk. At den bli­ver holdt i en ge­myt­lig to­ne. Man må ger­ne væ­re ue­nig, men det må ik­ke udar­te til et skæn­de­ri. Det må nok væ­re, at min ko­ne dør før mig. Jeg eg­ner mig ik­ke til at væ­re ale­ne, men hvem gør for øv­rigt det? Jeg går kun sjæl­dent i bi­o­gra­fen, så vi skal langt til­ba­ge i ti­den. Det kun­ne væ­re ’ Den tred­je mand’ med Or­son Wel­les, ’ Sin­ging in the rain’ med Ge­ne Kel­ly og ’ Mød mig på Cas­siopeia’ med først og frem­mest Bo­dil Kjer. At de har hu­mo­ri­stisk sans, er til at sto­le på, og at de er go­de til bå­de at ta­le og lyt­te. Vi har to ører, men kun én mund, for­di vi skal lyt­te dob­belt så me­get, som vi ta­ler. Det er svært at væl­ge den stør­ste. Det kun­ne væ­re utå­l­mo­dig­hed el­ler en vis stæ­dig­hed el­ler – nej, jeg tror, vi hol­der her. In­gen tvivl om det: Rå agurk. Det sma­ger af­sky­e­ligt , og den dår­li­ge smag kom­mer igen og igen læn­ge eft er, at man har spist ve­der­sty gge­lig­he­den. Jeg vil­le så ger­ne kun­ne kom­po­ne­re. Det går helt fi nt med at skri­ve sang­tek­ster, men at sæt­te mu­sik til dem – den ga­ve er mig ik­ke forundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.