RIG­MAND OG ROC

BT - - SONDAG -

Men Er­ling Da­ell er cool, og kri­ti­ker­ne ta­ger fejl, for­tæl­ler band­med­lem­mer­ne eft er kon­cer­ten, mens for­san­ge­ren på kær­lig krej­ler­manér står med pun­gen frem­me i mer­chan­di­se­bo­den. Sand­he­den er, at Er­ling og ame­ri­ka­ner­ne mød­tes på blu­es­ba­ren Mo­jo i Kø­ben­havn til­fæl­digt en­gang i 90er­ne over en Ja­ck Da­ni­els og har holdt kon­tak­ten ved li­ge.

» Selv­føl­ge­lig bli­ver vi be­talt. Vi er pro­fes­sio­nel­le, og ær­lig talt kun­ne det nok ik­ke la­de sig gø­re uden hans ind­sats, men vi ny­der det her, og det er en op­lagt chan­ce for sta­dig at spil­le sam­men som i gam­le da­ge, « si­ger trom­mesla­ge­ren Mau­ro Ma­gel­lan.

» Jeg vil­le gø­re det gra­tis, og vi el­sker Er­lings pas­sion, « til­fø­jer den po­pu­læ­re gu­i­ta­rist Ri­ck Ri­chards.

Nis­ser­ne hol­der sta­dig jul

Tre da­ge se­ne­re mø­der jeg Er­ling Da­ell i hans be­sked­ne 90 kva­drat­me­ter lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn.

Hans på­klæd­ning, cow­boy­buk­ser og swe­a­ter er li­ge så af­slap­pet som lej­lig­he­den. Rundt om hæn­ger gam­le ro­ck­pla­ka­ter, cdér­ne er man­ge, nis­ser­ne i vin­du­eskar­men hol­der sta­dig jul og gu­i­ta­ren står urørt og hen­gemt i hjør­net.

Han har net­op ta­get af­sked med de lang­hå­re­de, og han kan da godt for­stå tan­ken om, at de er købt og be­talt.

» Det er jo den lo­gi­ske slut­ning, hvis man ik­ke ken­der hi­sto­ri­en, og de har da og­så få­et en ven­ne­be­ta­ling, men ik­ke en, de bli­ver fe­de af. For det er vig­tigt for mig, at de har sjæ­len med. Hvis de men­te, jeg var en dår­lig per­for­mer, vil­le de ik­ke gø­re det. Det er ik­ke ri­si­kof­rit for dem, for­di de jo og­så skal op­ret­hol­de de­res go­de navn og ryg­te, « si­ger han med sit ka­rak­te­ri­sti­ske, ro­li­ge smil og by­der på en kop øko­lo­gisk in­stant­kaff e.

Ban­det kom i stand i en tid, hvor Er­ling Da­ell over­ve­je­de at la­ve et fri­tids­band på græs­rod­s­ni­veau. Han tæn­der på ud­for­drin­ger, han bræn­der for. Så da han med an­ten­ner­ne ude fandt ud af, at bå­de Ri­ck Ri­chards og Mau­ro Ma­gel­lan ger­ne vil­le spil­le sam­men med ham, blev idéen til The Bul­l­ho­unds født.

Den ly­se nu­tid med ro­ck­mu­sik og et suc­ces­fuldt for­ret­nings­liv var knap så lys for nog­le år til­ba­ge. Er­ling Da­ell var ble­vet gift med sin kæ­re­ste, men for­hol­det gik i styk­ker eft er knap to må­ne­der. No­get, han ik­ke øn­sker at ud­dy­be.

Til gen­gæld ta­ler han ger­ne om den mod­stand, han mød­te, da han blev mod­ar­bej­det som di­rek­tør for den sven­ske af­de­ling af Ha­rald Ny­borg.

» Det var hårdt. Jeg var un­der­lagt den dan­ske di­rek­tion, og det var oft e så­dan, at helt ind­ly­sen­de for­slag blev trom­let ned fuld­stæn­dig ir­ra­tio­nelt. Det er for ek­sem­pel lo­gisk, at når man er i Sve­ri­ge, skal man ha­ve et sor­ti­ment

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.