H

BT - - SONDAG -

an er di­rek­tø­ren, der står til at ar­ve mindst en mil­li­ard kro­ner. Han er man­den, der blev skilt eft er to må­ne­ders æg­te­skab. Pri­vat­liv plus pres på job­bet, send­te ham i dyb de­pres­sion. Han er og­så ro­ck­s­an­ge­ren, der rej­ser lan­det rundt med sit eget band. Mød Er­ling Da­ell – man­den med de man­ge an­sig­ter. Fa­døl­le­ne skum­mer over i den næ­sten fyld­te sal, fyldt med mi­dal­dren­de mænd og kvin­der med blik­ket ret­tet mod de ryn­ke­de ro­ck­stjer- ner og man­den i mid­ten, ro­ck­s­an­ger Er­ling Da­ell, som svinger bå­de ar­me og mi­kro­fon, og som til dag­lig er me­de­jer af Ha­rald Ny­borg­kon­cer­nen, der ud­over Ha­rald Ny­borg be­står af blandt an­det jem & fi x og Da­ells Bo­lig­hus, en kon­cern vur­de­ret til om­trent to mil­li­ar­der kro­ner.

» I kan si­ge, jeg er skør, men jeg kan for­tæl­le jer, at det ik­ke er let at væ­re cool, « syn­ger han med sin ka­rak­ter­ful­de, whi­skyhæ­se stem­me på spil­le­ste­det Gim­le i Roskil­de. Ban­det kal­der sig The Bul­l­ho­unds, gen­ren er be­skidt ro­ck, og det har net­op ud­gi­vet al­bum num­mer to.

Om­kvæ­det kan læ­ses som en iro­nisk kom­men­tar til kri­ti­ker­ne. Et svar til dem, som kal­der ham en skør rig­mand, der uden mu­si­kal­ske for­ud­sæt­nin­ger le­ger ro­ck­stjer­ne ved at ha­ve købt sig til mu­si­ker­ne fra det suc­ces­ful­de ame­ri­kan­ske 80er- band The Ge­or­gia Sa­tel­li­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.