MIT FOTOALBUM

BT - - SONDAG -

Jørn Hjorting ( f. 1931) ra­dio- og tv- vært, der sær­lig kendt for ’ De rin­ger, vi spil­ler’, er gjor­de ham til et fæ­no­men, som skul­le vi­se sig at bli­ve et af de mest lang­tids­hold­ba­re pro­gram­mer i dansk æter­hi­sto­rie. Født på fat­tig­går­den

Jeg blev født på fat­tig­går­den i Aar­hus, ik­ke for­di vi var så fat­ti­ge, men for­di min mor­far var in­spek­tør på ste­det. Jeg blev født i de­res spi­sestue, ta­get med tang. Man skul­le tro, at de hav­de ta­get fat i mi­ne ører. Min­dre sjovt var det, at min mor, Est­her, dø­de af kræft , da jeg var 7. Det var me­get tidligt, hun blev kun 29. Min far, Car­lo var i be­gyn­del­sen så på­vir­ket af det, at vi børn blev sat i ple­je. Han var køb­mand og hav­de en for­ret­ning i Aar­hus, der gik ne­denom og hjem i be­gyn­del­sen af 30’ er­ne. Det var hår­de ti­der, men hel­dig­vis blev han kom­mu­nalt an­sat som em­beds­mand på al­der­s­ren­te­kon­to­ret. Jeg blev sat i ple­je hos min fars go­de ven­ner, og jeg hu­sker ty de­ligt, at de hav­de ba­de­kar og mas­ser af gam­le år­gan­ge af Hjem­met, som jeg læ­ste fl it­tigt. Det var min mor, der sat­te mig i gang med at læ­se, da jeg var fem år. Jeg læ­ste Knold og Tot. Min far var jo en rig­tig so­ci­al­de­mo­krat, så vi holdt De­mo­kra­ten, og der var en dag­lig dra­cu­la- ag­tig hi­sto­rie. Det var til min fars sto­re for­try­del­se, at jeg læ­ste så tidligt. Jeg nå­e­de tit at læ­se avi­sen, før han fi k den.

1.

Be­gynd­te tidligt med røg

Her var jeg fo­to­mo­del hos den lo­ka­le fo­to­hand­ler. Jeg be­gynd­te fak­tisk og­så tidligt at ry­ge pi­be, jeg var nok 14, men det er jeg stop­pet med for­længst. Un­der An­den Ver­denskrig var det jo me­get svært at få to­bak. Vi kom tør­re­de kir­se­bær­bla­de og alt mu­ligt i pi­ben, så brænd­te det lystigt. En­gang køb­te jeg en cigar til min far for at glæ­de ham. En for­ret­ning re­k­la­me­re­de med bil­li­ge ci­ga­rer til al­le, så der var en lang kø. Da min far fi k den, sag­de han: » Det her er vist en fril­uft sci­gar « . Et par da­ge eft er læ­ste vi i avi­sen, at det var en svind­ler, der hav­de la­vet de ci­ga­rer. Der var hunde- og he­ste­hår i. Men jeg hav­de da gjort et be­hjer­tet for­søg på at gø­re min far glad.

2.

Be­slag­lag­de mit blad

Her er jeg på den per­ma­nen­te ba­de­an­stalt ved Ris­skov i Aar­hus. Da jeg se­ne­re kom i sko­le blev vi i gym­na­stik­ti­mer­ne ja­get der­ud al­le­re­de i maj må­ned, uan­set tem­pe­ra­tu­ren, og smidt i van­det. Jeg ha­de­de det! Til gen­gæld el­ske­de jeg at gå i sko­le. Jeg kom i en dren­ge­sko­le og hør­te ik­ke til de stær­ke, der kun­ne kla­re sig i slå­skam­pe­ne. Men jeg hav­de mit ly­se ho­ved. Jeg skab­te sko­le­bla­det ’ Fak­len’, der kom til at gå langt over for­vent­ning, vi fi k det trykt hos en bog­tryk­ker og solg­te det for 10 øre. Et af bla­de­ne blev for­budt, og jeg fi k en ski­de­bal­le, for­di vi hav­de la­vet en fi ktiv rol­le­li­ste, hvor læ­rer­ne op­t­rå­d­te i for­skel­li­ge Sha­kespea­re- ag­ti­ge rol­ler ud fra de­res om­døm­me. Vi hav­de en sang­læ­rer, som fi k til­delt en lil­le birol­le som ’ Den Ga­le’, og det fi k sko­le­in­spek­tø­ren til at be­slag­læg­ge bla­de­ne - men da var de al­le­re­de ud­solgt.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.