’ UT­RO­SKAB ER ET VALG

Vil du und­gå ut­ro­skab,

BT - - SONDAG -

mænds og kvin­ders und­skyld­ning for ut­ro­ska­ben stort set er ens:

» De, der har væ­ret fø­lel­ses­mæs­sigt ut­ro, si­ger f. eks. at de sav­ner gni­sten i par­for­hol­det, sav­ner op­mærk­som­hed, el­ler at part­ne­ren be­gæ­rer dem. Nog­le si­ger, at de har sav­net sex. I in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser er der en in­di­ka­tion af, at der er en svag over­vægt af mænd ifh t. kvin­der, hvor ut­ro­skab hand­ler om sex. «

Og­så i go­de for­hold

Fo­re­stil­lin­gen om, at ut­ro­skab kun fi nder sted i dår­li­ge par­for­hold, stem­mer ik­ke helt overens med forsk­nin­gen på om­rå­det, for­kla­rer Maj Wis­mann:

» Det vil­le væ­re rart, hvis ba­re man kun­ne si­ge, at ’ han var ut­ro, for­di vi hav­de et dår­ligt par­for­hold’. Men så­dan er det ik­ke. I fl ere un­der­sø­gel­ser si­ger en stor del af mæn­de­ne f. eks., at de var i go­de for­hold, da de var ut­ro. «

Den ene­ste må­de at ut­ro­skabs­sik­re sit for­hold på er iføl­ge Maj Wis­mann at ta­le åbent og ær­ligt med sin part­ner:

» Tal om, hvor­dan I har det, hvor­dan I kan pas­se på ro­man­tik­ken i for­hol­det, hvor­dan I kan pas­se på je­res se­xliv, og hvor go­de I er til at ple­je den del af for­hol­det. Hvor­dan får I et for­hold, som I beg­ge to har lyst til at væ­re en del af? «

Sam­ta­le er af­gø­ren­de

Det er In­grid Ann Wat­son, psy­ko­te­ra­pe­ut, se­xo­lo­gisk rå­d­gi­ver og med­for­fat­ter til bo­gen ’ De 9 kær­lig­heds­reg­ler’, helt enig i. Sam­ta­le er alt­af­gø­ren­de, hvis man vil und­gå ut­ro­skab.

» Man skal væ­re åben over for den an­dens be­hov. Og så skal man sør­ge for ik­ke at ta­ge tin­ge­ne så per­son­ligt, når den an­den for­tæl­ler no­get – oft e stop­per sam­ta­len og går over i et skæn­de­ri, når den ene part ta­ger det, den an­den si­ger, per­son­ligt, « si­ger In­grid Ann Wat­son.

» Sæt tid af til for­hol­det, det skal ple­jes – li­ge- som en græs­plæ­ne er det grøn­ne­re der, hvor du van­der det. Jo me­re du van­der dit for­hold, de­sto min­dre er ri­si­ko­en for ut­ro­skab, « si­ger hun.

Pro­ble­mer­ne op­står, når vi glem­mer hin­an­den. Når ar­bej­de, børn, træ­ning, ven­ner og ren­gø­ring bli­ver pri­o­ri­te­ret før for­hol­det, si­ger In­grid Ann Wat­son:

» Par­for­hol­det går galt, når alt det an­det kom­mer først. Par­for­hol­det tri­ves ik­ke, når det lig­ger på en sjet­te­plads over pri­o­ri­te­ter. «

I sin kli­nik op­le­ver In­grid Ann Wat­son, at par, der har væ­ret sam­men i 30 år, pri­o­ri­te­rer for­hol­det.

» Ik­ke så­dan at de sid­der lå­re­ne af hin­an­den, ik­ke ar­bej­der me­get, ik­ke har tre børn, der går til for­skel­li­ge ting, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Men de væl­ger kon­stant hin­an­den til. De sid­der ik­ke med com­pu­te­ren hver aft en, men er sam­men og hyg­ger og snak­ker. Og de har ind­gå­et et kom­pro­mis om, hvor­når de går i seng, så de f. eks. to aft ner om ugen går i seng sam­me tid, lig­ger og snak­ker og har sex. «

Det hand­ler om at væ­re op­mærk­som på hin­an­dens be­hov og ta­le ær­ligt sam­men om det, væ­re med­fø­len­de over for part­ne­ren, når hans be­hov ik­ke kan op­fyl­des.

» De hol­der seksu­a­li­te­ten i gang og har respekt for hin­an­dens be­hov. ’ I den­ne uge gi­ver jeg me­re, end der er mit be­hov, og i næ­ste uge min­dre’. De øver sig i at ta­le sam­men på en or­dent­lig, kær­lig og ær­lig må­de, « si­ger In­grid Ann Wat­son.

Dor­te Han­sen | doh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.