U

BT - - SONDAG -

tro­skab kan væ­re et kys i by­en i en or­dent­lig bran­dert. Det kan væ­re et en­gangsk­nald på fi rma­sko­v­tu­ren. El­ler det kan væ­re at ha­ve en kæ­re­ste ved si­den af æg­te­ska­bet gen­nem fl ere må­ne­der el­ler år. » Ut­ro­skab er et valg, man ta­ger. Man har man­ge mu­lig­he­der for at si­ge nej. Man­ge si­ger bag­eft er, at de ik­ke kun­ne la­de væ­re, men det kan man fak­tisk godt. Der er rig­tig man­ge ste­der på vej­en mod ut­ro­skab, hvor man har mu­lig­hed for at stop­pe op. Man fal­der jo ik­ke ba­re af cyk­len og ned på en an­den mands pe­nis, « si­ger se­xo­log Maj Wis­mann fra Web­s­e­xo­log. dk.

Ut­ro­skab æn­drer men­ne­sker. Den æn­drer dem, der har væ­ret ud­sat for den, men og­så dem, der har væ­ret ut­ro. En norsk un­der­sø­gel­se vi­ste, at hver an­den af dem, der har ud­sat de­res part­ner for ut­ro­skab, får en psy­kisk li­del­se, for­tæl­ler Maj Wis­mann.

I sin prak­sis hø­rer hun oft e kvin­der be­grun­de de­res ut­ro­skab med, at de li­ge plud­se­lig fi k den op­mærk­som­hed, de ik­ke har få­et i lang tid der­hjem­me.

» Un­der­sø­gel­ser in­di­ke­rer, at kvin­der oft ere er ut­ro, for­di de sav­ner ro­man­tik og kom­pli­men­ter. Men du kan alt­så og­så fi nde kvin­der der­u­de, der sim­pelt­hen ba­re træn­ger til et knald, « si­ger Maj Wis­mann, der op­le­ver, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.