D

BT - - SONDAG -

e fl este op­skrift er er be­reg­net til fi re per­so­ner. Men ik­ke Co­te de Beuf. Og det er der en rig­tig god grund til. For når du spi­ser, skal du ik­ke væ­re ale­ne. Men I skal hel­ler ik­ke væ­re fl ere end to. For mod­sat bå­de ste­aks og ste­ge, har ud­skæ­rin­gen, der er skå­ret fra den tyk­ke en­de af høj­re­bet, præ­cis en stør­rel­se, der pas­ser til en ro­man­tisk mid­dag for to. » Det er den ul­ti­ma­ti­ve bøf. Me­get sult­ne kø­de­l­ske­re kan spi­se den selv, men langt de fl este de­ler den. Det er den per­fek­te va­len­tins­bøf, « for­klar­ter BTs slag­ter Pe­ter Ste­en præ­cis en uge før va­len­tin­s­dag, så der er god tid til at kom­me ned til den lo­ka­le slag­ter og få fi ngre i den ro­man­ti­ske bøf.

For me­get sult­ne kø­de­l­ske­re er det ik­ke for­budt at hol­de Co­te de Beuf’en på egen tal­ler­ken­halv­del. Men ud­skæ­rin­gen lig­ger ty­pisk i vægt­klas­sen 800- 1200 gram og kan gå helt op til 1,5 kg. Over dét bli­ver ok­se­ko­te­let­ten til en hel høj­re­bs­steg.

» Øn­sker man at de­le den, så gør man ba­re det, at man tran­che­rer den. Man skæ­rer den ud i ski­ver li­ge­som en steg. Så stil­ler man kø­det imel­lem sig og ta­ger lidt ad gan­gen, « for­kla­rer Pe­ter Ste­en, der ud­over slag­ter­for­ret­ning og­så dri­ver en bøfre­stau­rant un­der nav­net Gour­man­di­et.

Selv ved en de­ler er der så me­get kød, at til­be­hø­ret oft e spil­ler en me­get lil­le birol­le, ly­der slag­te­rens er­fa­rin­ger:

» Vi sæl­ger al­drig des­ser­ter, når vi har Co­te de Beuf på me­nu­en. Folk er for mæt­te. Man skal hel­ler ik­ke reg­ne med at spi­se sær­ligt me­get af til­be­hø­ret. Lidt bear­nai­se til, og det er det. «

Når du går til slag­te­ren for at kø­be en Co­te de Beuf, bør du gå eft er det bed­ste kød, du kan få. Iføl­ge Pe­ter Ste­en kom­mer det fra øko­lo­gisk ung­kvæg og skal væ­re mod­net på krog i mindst 14 da­ge. Ik­ke mindst hvis du har en sær­lig an­led­ning i tan­ker­ne – som f. eks. næ­ste we­e­kends va­len­tin­s­dag.

» Or­dent­ligt kød skal mod­nes, før det spi­ses. Når kø­det har hængt på krog hos slag­te­ren, er over­fl ødigt blod lø­bet fra, og nog­le af fi bre­ne er ned­brudt. Der­ved mør­nes kø­det, og sma­gen ud­vik­ler sig. Lidt li­ge­som med rød­vin, « for­kla­rer Pe­ter Ste­en.

Føl­ger man dis­se an­vis­nin­ger, når man kø­ber sin Co­te de Beuf:

» Så ga­ran­te­rer jeg en kødop­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge, « slut­ter slag­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.