E

BT - - SONDAG -

tr­he@ berlingske. dk t ta­bu­brud. Et ek­ko af de hæs­lig­ste mis­ly­de i ny­e­re tysk hi­sto­rie.

Så­dan lød den over­ord­ne­de re­ak­tion i de ty­ske me­di­er, da AFD- po­li­ti­ke­ren Frauke Pe­try sid­ste uge fo­re­slog, at tysk græn­sepo­li­ti i ’ nødstil­fæl­de’ kun­ne åb­ne ild mod flygt­nin­ge, der il­le­galt sø­ger at kryd­se den ty­ske græn­se med vold.

For­ar­gel­sen blev ik­ke min­dre, da AFD­eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren Be­a­trix von Storch gen­tog sin par­ti­for­mands op­for­dring og til­fø­je­de, at flygt­nin­gebørn te­o­re­tisk set og­så kun­ne ud­gø­re mål for græn­se­be­tjen­tes sky­de­vå­ben, hvil­ket hun dog se­ne­re var så nå­dig at ret­te til bør­ne­nes mødre.

Si­den har kvin­den, der som par­ti­for­mand står i spid­sen for de fremad­stormen­de høj­re­po­puli­ster i Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland, mo­de­re­ret si­ne ud­ta­lel­ser og er sam­ti­dig gå­et til modan­greb på de ty­ske me­di­er, som hun be­skyl­der for be­vidst at forvræn­ge hen­des bud­skab. Li­ge lidt har det hjul­pet på op­stan­del­sen. En ad­vo­kat har meldt Pe­try til po­li­ti­et for over­træ­del­se af loven om » hetz mod fol­keslag « ( den ty­ske ra­cis­me­pa­ra­graf, Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand har op­for­dret den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste til at over­vå­ge AFD på sam­me må­de, som der hol­des øje med na­zi­par­ti­et NPD.

Selv den øv­ri­ge par­ti­le­del­se i Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland har i en of­fi­ci­el skri­vel­se lagt af­stand til for­man­dens ud­ta­lel­ser, hvil­ket har få­et tabloi­da­vi­sen Bild til at spe­ku­le­re i, at Pe­try kan bli­ve of­fer for et dron­nin­ge­mord.

I re­sten af de ty­ske me­di­er har re­ak­tio­ner­ne væ­ret ens­ly­den­de: for­døm­mel­se, af­stand­ta­gen og ren­dyr­ket for­ar­gel­se.

» Hvad er det for en kvin­de? Jeg har sid­det over for hen­de i et tal­ks­how. Hun er køn, hun vir­ker sym­pa­tisk. Hen­des smil er vin­den­de og glæ­des­strå­len­de – indtil det plud­se­lig fry­ser til is i hen­des an­sigt, og fra den smi­len­de mund lø­ber ha­det ud af hen­de. Det er uhyg­ge­ligt. Hvad har den­ne kvin­de op­le­vet? Hvor­fra kom­mer vre­den, « spør­ger ven­stre­fløjs­de­bat­tø­re­ren Jakob Augs­te­in i sin blog på Spie­gel On­li­ne.

Tred­je­stør­ste par­ti

Uan­set den om­sig­gri­ben­de van­tro, der præ­ger det ty­ske etablis­se­ment, vi­ser fri­ske tal, at Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland i dis­se ti­der ny­der op­bak­ning fra om­trent 12 pct. af de ty­ske væl­ge­re. Der­med er AFD Tys­klands tred­je­stør­ste par­ti ef­ter CDU og SPD, men for­an bå­de Die Lin­ke og De Grøn­ne.

Al­le­re­de til marts vil AFD ef­ter al sand­syn­lig­hed kun­ne fejre tri­um­fer med to­cif­re­de pro­cent­tal ved val­ge­ne i de ve­st­ty­ske del­sta­ter Ba­den- Würt­tem­berg og Rheinland- Pfalz. I den øst­ty­ske del­stat Sa­ch­sen- An­halt lig­ger AFD på im­po­ne­ren­de 15 pct. i de ak­tu­el­le me­nings­må­lin­ger.

Hvis Frauke Pe­try ik­ke ryster på hån­den, kan hun gå over i tysk po­li­tisk hi­sto­rie som den før­ste par­ti­le­der, der fø­rer et høj­re­po­puli­stisk par­ti ind i for­bunds­da­gen ved det kom­men­de valg i 2017.

For­tæl­lin­gen om den kort­hå­re­de kvin­de med det iskol­de smil be­gyn­der i det selv­sam­me Øst­tys­kland, hvor Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland fort­sat re­k­rut­te­rer stør­ste­delen af si­ne væl­ge­re. Som man­ge af si­ne til­hæn­ge­re er Pe­try vok­set op i et land, der ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer, et land hvis tid­li­ge­re bor­ge­re år­ti­er ef­ter mu­rens fald fort­sat næ­rer et kro­nisk min­dre­værd og skep­sis over for den po­li­ti­ske eli­te i Ber­lin.

Før mu­rens fald ud­van­dre­de Frauke Pe­trys far til Vest­tys­kland og ef­ter­lod den un­ge Frau- ke og hen­des mor i Schwarzhei­de i del­sta­ten Bran­den­burg. Som stu­de­ren­de fin­dyr­ke­de Pe­try sit ta­lent for na­tur­vi­den­skab og tog en ph. d.- grad i ke­mi, som hun i 2007 brug­te til at grund­læg­ge fir­ma­et Purin­vent, der frem­stil­le­de dæk- tæt­nings­mid­del af po­lyu­re­tan.

I nog­le år gik det glim­ren­de med fir­ma­et, og Pe­try fik blandt an­det over­rakt en in­nova­tions­pris af den ty­ske for­bund­s­præ­si­dent. I 2013 måt­te Frauke Pe­try dog kort før det ty­ske valg med­dele, at fir­ma­et var gå­et kon­kurs. Det var på det­te tids­punkt, at Pe­try be­slut­te­de sig for at ka­ste al sin ener­gi ind i det par­ti, som en ræk­ke sydty­ske øko­no­mi­pro­fes­so­rer kort for­in­den hav­de stif­tet for at pro­teste­re mod ud­sig­ter­ne til en en­de­løs strøm af tysk fi­nan­si­e­re­de hjæl­pe­pak­ker til det gælds­pla­ge­de Græken­land.

Li­den­ska­be­lig ud­strå­ling

Selv­om hun var po­li­tisk uer­fa­ren, im­po­ne­re­de Frauke Pe­try hur­tigt si­ne par­ti­fæl­ler med si­ne skar­pe re­to­ri­ske ev­ner og en li­den­ska­be­lig ud­strå­ling, der i hø­je­re grad end par­ti­stif­ter Bernd Luck­es slip­se­klæd­te aka­de­mi­ker­fa­con for­må­e­de at pu­ste til in­dig­na­tio­nen over An­gela Mer­kels lands­for­ræ­de­ri­ske kri­sepo­li­tik.

Hun blev valgt til par­tiets of­fi­ci­el­le tals­mand for at ap­pel­le­re til de øst­ty­ske væl­ge­res ma­ve­for­nem­mel­ser, hvil­ket i 2014 gav po­te i del­sta­ten Sa­ch­sen. Med Frauke Pe­try som lo­kal­for­mand fik det nye par­ti over­ra­sken­de 9,7 pct. af stem­mer­ne ved val­get i Sa­ch­sen i 2014, og der­med og­så de før­ste man­da­ter i en tysk land­dag. En stor tri­umf for bå­de Pe­try og det un­ge par­ti.

Mens Bernd Lucke in­si­ste­re­de på at fort­sæt­te en stø­vet na­tio­nalø­ko­no­misk kri­tik af eu­ro- sa­m­ar­bej­det, for­nem­me­de Pe­try in­tu­i­tivt, at der var langt stør­re stem­me­tal i ven­te med ind­van­drings­skep­sis og is­lam­kri­tik. Der-

’’

Jakob Augs­te­in, ven­stre­fløjs­de­bat­tør

med var der lagt i ov­nen til en bit­ter strid om par­tiets frem­ti­di­ge kurs, der kul­mi­ne­re­de i et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.