T FOR­HAD­TE

BT - - SONDAG -

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016 kamp­valg på en par­ti­kon­gres i juli 2015. Med 60 pro­cent af stem­mer­ne blev Pe­try valgt til par­ti­for­mand og send­te der­med Bernd Lucke og hans er­hvervs­ven­li­ge og li­be­ra­li­sti­ske linje en­de­gyl­digt ud i kul­den.

Si­den har le­den­de par­ti­med­lem­mer – som ek­sem­pel­vis hen­des med­for­mand Jörg Meut­hen – ud­trykt be­kym­ring for, at Frauke Pe­try har kon­cen­tre­ret mag­ten i eg­ne hæn­der.

I ok­to­ber for­lod hun sin æg­te­mand, den pro­te­stan­ti­ske præst Sven Pe­try, som hun har fi re børn med, til for­del for Marcus Pretzell, der er for­mand for AFD i Nor­dr­he­in- West­fa­len. Det var Pretzell, der i eft er­å­ret først luft ede ide­en om at hånd­hæ­ve den ty­ske græn­se­kon­trol med sky­de­vå­ben.

Ene­stå­en­de mu­lig­hed

Flygt­nin­ge­kri­sen har skæn­ket Frauke Pe­try og hen­des par­ti­fæl­ler en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at gø­re Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland til en for­bund­spo­li­tisk magt­fak­tor, der ik­ke ba­re be­græn­ser sig til de øst­ty­ske del­sta­ter. Men som Pe­trys se­ne­ste ud­ta­lel­ser vi­ser, er fl ygt­nin­ge­kri­sen og­så en fri­stel­se til at sø­ge yder­ligt­gå­en­de væl­ge­re med ra­di­ka­le ud­ta­lel­ser, der ri­si­ke­rer at stø­de me­re mo­de­ra­te ind­van­drings­skep­ti­ke­re bort.

Mens pres­set fra fl ygt­nin­ge­kri­sen vok­ser på kans­ler Mer­kel i bå­de ind- og ud­land, kan Frauke Pe­try med til­freds­hed no­te­re af en sti­gen­de desperation og forvirring i de ty­ske re­ge­rings­par­ti­er. Mod de­res egen for­vent­ning be­fi nder de ty­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter og kri­sten­de­mo­kra­ter sig plud­se­lig i det selv­sam­me tak­ti­ske di­lem­ma, der i åre­vis har pla­get hen­syg­nen­de fol­ke­par­ti­er i de fl este an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Skal man ar­bej­de sam­men med høj­re­po­puli­ster­ne og for­sø­ge at kom­me dem i mø­de? El­ler skal man mø­de dem med moral­ske for­døm­mel­ser og ri­si­ke­re yder­li­ge­re af­stand til vre­de pro­test­væl­ge­re?

Tys­kland hæl­der indtil vi­de­re til for­døm­mel­sen, men der er og­så kon­ser­va­ti­ve, der me­ner, at man er nødt til at ta­le med Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland. At par­tiets re­præ­sen­tan­ter fortje­ner en in­vi­ta­tion til Tys­klands mest om­tal­te po­li­ti­ske tal­ks­how. At de­res ar­gu­men­ter skal mø­des med mod­ar­gu­men­ter.

Hvis par­ti­top­pen i AFD be­slut­ter sig for at slut­te ring om de­res for­mand, ty­der alt på, at Frauke Pe­trys se­ne­ste ta­bu­brud ik­ke skal ses som en en­kelt for­ta­lel­se, men som et for­var­sel om et per­ma­nent to­neskift e i tysk po­li­tik.

Frauke Pe­try, født i 1975

i den øst­tysk e by Dres­den. Valgt for AFD til land­da­gen

i Sa­ch­sen i 2014. For­mand for Al­ter­na­ti­ve

für Deut­sch-l and si­den juli 2015 eft er

bit­ter magt-kam p med par­ti­stift er Bernd

Lucke. Har en ph. d. i ke­mi. Stift

ede i 2007 virk­som­he­den Purin­vent,

der si­den gik kon­kurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.