Min søn har ik­ke over­skud til si­ne lek­tier

BT - - SONDAG -

Jeg skri­ver til dig, for­di du er så dyg­tig til at kom­me med klo­ge svar, og jeg hå­ber så­dan, at du og­så kan gi­ve mig et. Det hand­ler om, at min søn, som går i 4. klas­se, er kørt helt sur i at gå i sko­le. No­get, der ud­sprin­ger af sko­lere­for­men. Han har me­get lan­ge sko­le­da­ge, og det kni­ber med ener­gi og over­skud. Sa­gen er den, at han får lek­tier for, som han ik­ke får la­vet pga. mang­len­de over­skud, og jeg er som mor trist og ked af, at han kom­mer bag­eft er i sko­len. Min mand er sko­le­læ­rer og er stor mod­stan­der af re­for­men, og det af­spej­les og­så i hans hold­ning til søn­ni­kes lek­tier. » Han skal ik­ke la­ve no­get hjem­me « . På et mø­de med søn­ni­kes læ­re­re for­tal­te de, at dren­gen sag­tens kan det, han skal, men på sigt er det uhold­bart, at han ik­ke får la­vet tin­ge­ne. Læ­rer­ne sag­de og­så, at han er ked af det, når han kom­mer og si­ger, at han ik­ke har la­vet tin­ge­ne. Men en­hver form for sam­ta­le med min mand om det en­der i et skæn­de­ri. Jeg me­ner, at søn­ni­ke bør få la­vet et mini­mum af sko­le­ar­bej­det - jeg vil me­get ger­ne hjæl­pe ham - og man­den me­ner, at han ik­ke skal la­ve no­get som helst sko­le­ar­bej­de hjem­me, når der er 33 klok­ke­ti­mer i sko­len på en uge. Vi vil beg­ge det bed­ste for vo­res søn, men den ene ser på med en blan­ding af pro­fes­sio­nel­le og for­æl­dre- bril­ler. Og den an­den har kun mor- bril­ler­ne på. Indspark øn­skes. Jeg for­står godt, at det er hårdt for dig at stå mo­del til det, du be­skri­ver. Der skal jo ik­ke her­ske tvivl om, at vi som for­æl­dre vil gø­re alt for at hjæl­pe vo­res børn. Der er en lil­le ting, jeg un­drer mig over. Din mand er læ­rer og læg­ger ik­ke skjul på, at han er mod­stan­der af re­for­men. Hvis det er no­get, han me­get de­mon­stra­tivt ta­ger af­stand fra, så er han jo i høj grad med til at på­vir­ke din søns ind­sats. Min tan­ke er umid­del­bart, at det ik­ke er sær­ligt pæ­da­go­gisk, hvis han la­der sin egen mod­stand smit­te af på je­res søn. Det er vig­tigt, at I to er eni­ge om stra­te­gi­en. Ba­re en tan­ke her­fra. Jeg er og­så nødt til at næv­ne ri­ge­lig søvn og vi­ta­mi­ner. Ik­ke som en løft et pe­ge­fi nger, men blot for at min­de om, at de to ting ik­ke må mang­le hos din søn. 4. klas­se… der bur­de jo ik­ke væ­re van­vit­tig man­ge lek­tier. Hvor me­get kan du in­vol­ve­re dig i lek­tie­læs­nin­gen? Vi har selv brugt leg til at få gjort nog­le ting. F. eks. har vi brugt ’ ude­mat­te’, som hand­ler om at la­ve ma­te­ma­tik uden­for. La­ve reg­ne­styk­ker­ne om til at tæl­le træ­er, hop­pe på for­tovs­fl iser, bræk­ke gre­ne over, la­ve møn­stre med sten. Det er jo ik­ke hver dag, det skal fo­re­gå, men ba­re nog­le gan­ge, for så har man al­le­re­de re­fe­ren­cen og kan si­ge: Kan du hu­ske, hvor nemt det gik, da vi tal­te træ­er? I læs­ning har vi som­me ti­der aft alt: Nu læ­ser du en god­nat­hi­sto­rie for mig, og så læ­ser jeg en for dig. Og med træ­ning af en­gelsk har vi ind imel­lem aft alt, at he­le vej­en hen til sport må vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.