Rej­sen­de bli­ver snydt for kom­pen­sa­tion Hjælp.

BT - - REJSER -

FORBRUGERRETTIGHEDER Li­ge så dej­ligt det er at ta­ge på fe­rie, li­ge så trist er det, hvis der op­står pro­ble­mer på fly­rej­sen. I den si­tu­a­tion skal fly­sel­ska­bet hjæl­pe dig, men det sker alt for sjæl­dent. En ny rap­port fra For­bru­ger Eu­ro­pa, der er en eu­ro­pæ­isk for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tion og en del af Kon­kur­ren­ceog For­bru­ger­sty­rel­sen, vi­ser nem­lig, at fly­sel­ska­ber of­te ik­ke respek­te­rer pas­sa­ge­rers ret til kom­pen­sa­tion, hvis fly­et er for­sin­ket el­ler af­lyst.

Rap­por­ten frem­hæ­ver des­u­den, at fly­sel­ska­ber for­søm­mer at op­ly­se pas­sa­ge­rer om de­res ret­tig­he­der, li­ge­som sel­ska­ber­ne hel­ler ik­ke hjæl­per pas­sa­ge­rer­ne, som de el­lers er for­plig­tet til. For­bru­ger Eu­ro­pa op­le- ver sam­ti­dig, at fly­rej­ser er det, langt de fle­ste for­bru­ge­re kla­ger over.

» Fly­sel­ska­bet skal op­ly­se for­bru­ger­ne om de­res ret­tig­he­der, når fly­et er for­sin­ket el­ler af­lyst. Men vi får of­te hen­ven­del­ser fra for­bru­ge­re, der ik­ke blev in­for­me­ret, fik en be­ty­de­lig min­dre kom­pen­sa­tion end de hav­de ret til, el­ler og­så af­vi­ste fly­sel­ska­bet pu­re et be­ret­ti­get krav om kom­pen­sa­tion, « si­ger Lars Arent, der er le­der af det dan­ske For­bru­ger Eu­ro­pa- kon­tor. Ud­nyt­ter mang­len­de vi­den Fær­re end hver tred­je for­bru­ger ken­der de­res ret til kom­pen­sa­tion, hvis fly­et er for­sin­ket el­ler af­lyst, vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Me­ga­fon har gen­nem­ført for For­bru­ger Eu­ro­pa. Og den mang­len­de vi­den har skabt gro­bund for en ræk­ke virk­som­he­der, der til­by­der for­bru­ger­ne hjælp – til gen­gæld for en stor bid af ka­gen: » Man­gel på vi­den blandt for­bru­ge­re om de­res ret­tig­he­der og mang­len­de ef­ter­le­vel­se af pas­sa­ger­ret­tig­he­der hos nog­le fly­sel­ska­ber har skabt favorable vil­kår for virk­som­he­der, der tje­ner pen­ge på at hjæl­pe for­bru­ge­re med at sø­ge kom­pen­sa­tion, « for­kla­rer Lars Arent.

Ud­over at mi­ste en god del af di­ne eg­ne pen­ge, ri­si­ke­rer du og­så at over­se an­dre ret­tig­he­der som er­stat­ning for ho­te­l­op­hold, el­ler køb af nye fly­bil­let­ter, hvis du gør brug af en pri­vat virk­som­hed. Der­for op­for­drer For­bru­ger Eu­ro­pa nu pas­sa­ge­rer til at hjæl­pe sig selv. Det er nem­lig helt gra­tis.

Hvis fly­sel­ska­bet ik­ke føl­ger dit krav om kom­pen­sa­tion, kan du blandt an­det få ført en kla­ge­sag gen­nem of­fent­li­ge myn­dig­he­der som Tra­fiks­ty­rel­sen i Dan­mark el­ler få hjælp fra For­bru­ger Eu­ro­pa, der kan vej­le­de og as­si­ste­re – uden at for­bru­ge­ren skal fra­skri­ve sig en del af sin kom­pen­sa­tion.

Du kan læ­se me­re om di­ne ret­tig­he­der på fly­reg­ler. dk el­ler for­bru­ge­r­eu­ro­pa. dk, hvor du og­så kan læ­se, hvor­dan du ind­gi­ver en kla­ge over et fly­sel­skab. Fly­sel­ska­bet skal op­ly­se for­bru­ger­ne om de­res ret­tig­he­der, når fly­et er for­sin­ket el­ler af­lyst

Lars Arent, le­der af det dan­ske

For­bru­ger Eu­ro­pa- kon­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.