De blev og­så for­fulgt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN PER­SON OP­SØG­TE

» Jeg fø­ler mig jo tru­et, når han op­sø­ger mig i mit hjem. Og jeg for­står ik­ke, hvad det er, han vil mig. Han har stå­et i seks ti­mer i regn­vejr og rin­get på min dør­te­le­fon, så jeg til sidst måt­te ha­ve den koblet fra, « for­tal­te Me­di­na den­gang til HER& NU.

» Når først der kom­mer død­strus­ler ind over, så kom­mer den evi­ge frygt og­så. «

» I be­gyn­del­sen nø­je­des hun med at skri­ve, men se­ne­re be­gynd­te hun at føl­ge eft er mig, når jeg var på ar­bej­de som di­scjo­ck­ey el­ler til tv- show. Hun sad tit på før­ste ræk­ke, og det kun­ne vir­ke di­stra­he­ren­de, « har de My­li­us tid­li­ge­re for­talt til BT.

» Hun fandt og­så ud af, hvor jeg hav­de som­mer­hus og fulg­te eft er mig og stod for en­den af ind­kørs­len hver dag. Og når jeg ik­ke var der, bo­sat­te hun sig på ter­ras­sen med gas­blus og hang bør­ne­tøj op, som hun hav­de købt. Hun fulg­te eft er mig, når jeg gik til køb­man­den og sag­de ting som ’ husk at kø­be ris’. Som om vi var kæ­re­ster. «

Iføl­ge Jo­hn­ny Han­sen har kvin­den sendt bå­de vre­de bre­ve og skre­vet vold­som­me be­skyld­nin­ger på hans Fa­ce­book- væg. Den kvin­de­li­ge for­føl­ger har blandt an­det be­skyldt ham for at stå bag hans ko­ne Hel­le Bek­højs død – hun be­gik i 2008 selv­mord.

» Vi har prø­vet at skri­ve til hen­de og kon­tak­te hen­de, men hun bli­ver ba­re ved og ved. Der­for har vi til sidst valgt at gå til po­li­ti­et. Det var den sid­ste ud­vej, « for­tal­te Jo­hn­ny Han­sen den­gang til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.