Eks­pert: Dybt ube­ha­ge­ligt for off eret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DROP SO­CI­A­LE ME­DI­ER

tag­get i stri­be­vis af bil­le­der af sig selv og kæ­re­sten.

Tor­ben Be­ch­mann Jensen, so­ci­alp­sy­ko­log og lek­tor ved Kø­ben­havn Uni­ver­si­tet, er eks­pert i stal­king. Han kom­mer her med nog­le ge­ne­rel­le be­tragt­nin­ger og sva­rer der­for ik­ke på den kon­kre­te sag med Ke­vin Magnus­sen. Han for­kla­rer, at det kan ha­ve al­vor­li­ge kon­se­kven­ser at bli­ve ud­sat for stal­king.

» Det en­der som re­gel dybt ube­ha­ge­ligt for off eret. I be­gyn­del­sen kan det væ­re me­get hyg­ge­ligt og rart, at folk er op­ta­get af en og er­klæ­rer, at man åben­lyst kan li­de en. I læng­den kan det dog bli­ve svæ­re­re at slip­pe af med den, der eft er­stræ­ber en. Det kan væ­re rig­tigt be­svær­ligt, « si­ger han til BT og fort­sæt­ter.

» For mænd kan det væ­re me­get svært og en ir­ri­ta­tion, hvis man har en part­ner el­ler fa­mi­lie. Det kan gi­ve pro­ble­mer med kæ­re­sten el­ler ko­nen. Og så kan man kom­me i over­vej­el­ser om at væ­re vold­som el­ler vred, og man kan nemt kom­me til at på­ta­ge sig skyl­den. « Gå al­drig i di­a­log Spørgs­må­let er, hvor­dan man slip­per af med en stal­ker? Tor­ben Bech- mann Jensen for­kla­rer, at man kan gø­re no­get helt kon­kret hvad an­går so­ci­a­le me­di­er.

» Det mest eff ek­ti­ve er, hvad an­går Twit­ter, at man helt und­la­der at op­træ­de dér. Det er umid­del­bart dét, der vir­ker hur­tigst og bedst. Man kan væ­re uhel­dig, at det fl yt­ter sig, så man plud­se­lig bli­ver stal­ket på et an­det me­die. Så det hand­ler om at hol­de lav pro­fi l på so­ci­a­le me­di­er i et styk­ke tid, hvis man el­lers vil fi nde sig i det, « si­ger han og un­der­stre­ger, at det dum­me­ste, man kan gø­re, er at re­a­ge­re og kom­me i di­a­log med stal­ke­ren.

Kend­te men­ne­sker, som for ek­sem­pel sport­s­folk, er me­re ud­sat­te end an­dre, og det kan på­vir­ke ens liv ne­ga­tivt, hvis man be­gyn­der at gem­me sig, ly­der det.

» At bli­ve stal­ket er me­get me­re al­vor­ligt, end man li­ge tror. Det kan gå hen og bli­ve en me­get stor be­last­ning i li­vet, og det kan blandt an­det væ­re der­for, at kend­te men­ne­sker nog­le gan­ge ta­ger ste­der hen, hvor man ik­ke bli­ver gen­kendt, « for­tæl­ler Tor­ben Be­ch­mann Jensen, der og­så for­kla­rer, at man kan for­sø­ge sig med at po­li­ti­an­mel­de stal­ke­ren, så der kan blev ud­stedt et po­li­ti­til­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.