Su­perCam

BT - - SUPER.BOWL 50 -

til at be­sti­ge hø­je byg­nin­ger i et en­kelt spring’. Det be­vi­ste han se­ne­st i NFC- fi­na­len for to uger si­den. Med et fast greb om bol­den og med li­ge de­le ga­zel­le- an­trit og en bul­l­dozers kraft plø­je­de han sig gen­nem Arizo­na Car­di­nals- for­sva­ret for til sidst at ta­ge ho­ved­spring hen over medog mod­spil­le­re og ind i endzo­ne. Et tou­ch­down han fejre­de på van­lig fa­con til mu­sik­ken fra ‘ Su­per­mand’fil­me­ne ved med beg­ge hæn­der at gø­re, som om han kræn­ge­de trøj­en til si­de for at blot­te et ‘ S’ på bry­stet.

Når dis­se linjer læ­ses, er Cam Newton med over­væl­den­de sand­syn­lig­hed ble­vet kå­ret til MVP, NFLs mest vær­di­ful­de spil­ler. Som den før­ste sor­te quar­ter­ba­ck no­gen­sin­de. I nat kan han så fø­re Pant­hers til Su­per Bowl- tri­umf mod Den­ver Bron­cos i Su­per Bowl 50 på Le­vi’s Sta­di­um uden for San Fran­ci­sco. No­get af en be­drift for en spil­ler, som før sæ­so­nen blot blev stemt ind som num­mer 73 på li­sten over de 100 bed­ste spil­le­re i NFL af si­ne kol­le­ger. Og som li­ge si­den han blev valgt som den før­ste spil­ler i draf­ten i 2011, er ble­vet sko­set for at væ­re me­re Clark Kent end Su­per­mand.

» Jeg sy­nes ik­ke, han er en eli­tequar­ter­ba­ck, der til­hø­rer de øver­ste trin på rangsti­gen, « skrev klum­meskri­ben­ten Adam Sche­in på NFLs hjem­mesi­de i maj 2013 ef­ter Newtons to før­ste år i NFL.

» Hans hold­kam­me­ra­ter har sta­dig til go­de at væl­ge ham til en af kap­ta­j­ner­ne. Det er si­gen­de. Newton mang­ler sta­dig at bli­ve vok­sen. Det er et pro­blem, « til­fø­je­de han. Et fy­sisk uni­kum Så­dan er det ik­ke læn­ge­re. For at Pant­hers over­ho­ve­det står i Su­per Bowl, skyl­des ik­ke mindst Cam Newton, der di­ri­ge­re­de liga­ens mest scoren­de an­greb – oven i kø­bet uden sin bed­ste wi­de re­cei­ver, Kel­vin Benja­min, der blev ska­det i op­tak­ten til sæ­so­nen.

» Han er om no­gen uund­vær­lig. Den må­de, Pant­hers har byg­get sit an­greb op på med stor vægt på at lø­be med bol­den, vil­le ik­ke fun­ge­re med no­gen an­den quar­ter­ba­ck, for­di han er så stor en trus­sel, når han selv lø­ber med bol­den på grund af sin stør­rel­se, « si­ger Tom­my Kjær­s­gaard, NFL- kom­men­ta­tor hos TV3 Sport.

Med 35 tou­ch­down- kast og 10 tou­ch­down- løb var ’ Su­perCam’ ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag Pant­hers’ op­sigtsvæk­ken­de sæ­son, hvor kun et ne­der­lag i næst­sid­ste run­de til At­lan­ta Falcons gør, at hol­det ik­ke går ube­sej­ret ind til Su­per Bowl.

I nat står Cam Newton over for Peyton Man­ning, der med si­ne 39 år er den æld­ste quar­ter­ba­ck til at star­te en Su­per Bowl. Al­der­s­for­skel­len mel­lem de to quar­ter­ba­cks er den stør­ste i slut­kam­pens hi­sto­rie.

Det sam­me er for­skel­len i stilart. Newton er alt det, Man­ning ik­ke er, selv om de er nær­mest iden­ti­ske i høj­de og drøj­de. Newton re­præ­sen­te­rer den nye ge­ne­ra­tion af quar­ter­ba­cks, der har re­vo­lu­tio­ne­ret po­si­tio­nen ved at ud­gø­re en dob­belt trus­sel, for­di han trods sin stør­rel­se er så at­le­tisk, at han og­så kan lø­be selv med bol­den. Man­ning er pro­to­ty­pen på en klas­sisk quar­ter­ba­ck, som står i den lom­me, hans of­fen­si­ve linje ska­ber, og st­rør ro­ligt om sig med kirur­gisk præ­ci­se kast.

» Nu ven­der jeg igen til­ba­ge til hans stør­rel­se, men det er den, der gør ham fuld­stæn­dig unik. Han er den før­ste quar­ter­ba­ck, der har få­et det til at fun­ge­re at væ­re en dob­belt trus­sel, « si­ger Tom­my Kjær­s­gaard. En glad dreng Ev­ner­ne har al­tid væ­ret in­dis­kutab­le. Han sat­te et hav af ka­ste­re- kor­der i sit før­ste år i liga­en. Det kneb dog me­re med sej­re­ne. Og le­de­r­e­gen­ska­ber­ne og mo­den­he­den. Som når Newton sad sur­mu­len­de og til­k­nap­pet mut­ters ale­ne ude på si­de­linj­en med sit ka­rak­te­ri­sti­ske hånd­klæ­de hæn­gen­de over ho­ve­d­et. El­ler når han la­ve­de sin Su­per­mand- imi­ta­tion ef­ter et tou­ch­down, til trods for at hol­det var håb­løst bag­ud.

» Han er ble­vet me­re mo­den nu, sam­ti­dig med at liga­en og­så har til­pas­set sig en me­re mo­der­ne le­del­ses­stil, hvor det er okay at væ­re me­re fø­lel­ses­be­to­net. Det gør, at de an­dre med ti­den har kun­net sam­le sig om­kring ham. Før skul­le en quar­ter­ba­ck al­tid frem­stå ro­lig. Nu er det i or­den at bæ­re fø­lel­ser­ne uden på tø­jet, og det gør Cam Newton, « på­pe­ger Tom­my Kjær­s­gaard.

Det ses blandt an­det, når han lø­ber langs tri­bu­nen og gi­ver high fi­ves til til­sku­er­ne el­ler le­der si­ne hold­kam­me­ra­ter i fæl­les af­syng­ning af Neil Di­a­mond- hit­tet ‘ Swe­et Ca­ro­li­ne’ ef­ter en sejr.

» Cam Newton ser ba­nen som én stor le­ge­plads. I sid­ste en­de er det jo og­så en leg, og han er ba­re en glad dreng, « si­ger Tom­my Kjær­s­gaard.

Den barn­li­ge glæ­de, Newton ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.