Ke­in Pro­blem!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ÆR­LIG for mig nu, for­di det var en vir­ke­lig dår­lig kamp fra min si­de. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke hu­ske sidst, jeg har spil­let så dår­lig en kamp. Men det er ik­ke no­get pro­blem, for hol­det spil­le­de godt. Det var godt hol­d­ar­bej­de kry­dret med go­de red­nin­ger. Fi­na­len i mor­gen ( i dag, red.) bli­ver en ny chan­ce. En chan­ce for at vin­de tit­len for hol­det og en chan­ce for mig til at vi­se, hvad jeg kan. « Lang pau­se » Det har ik­ke væ­ret nemt for mig med kun tre træ­nin­ger, og jeg spil­le­de min se­ne­st kamp 27. de­cem­ber, så det har væ­ret en lang pau­se. Det er ik­ke så nemt at fi nde vej­en til­ba­ge på ba­nen. «

» Jeg ved end­nu ik­ke, hvor­dan de an­dre spil­le­re er på ba­nen. Jeg spil­le­de 13 år i HSV, og dér kend­te jeg al­le ud og ind, så det er ik­ke så nemt nu. Men jeg tror, når jeg får en bed­re start på kam­pen, får jeg en bed­re for­nem­mel­se og fø­lel­se. Det var vig­tigt at få en god start, men så­dan er det. Jeg var klar he­le kam­pen, men Ras­mus Porup spil­le­de en god kamp. Jeg er fuldt ud fo­ku­se­ret på at bi­dra­ge med no­get po­si­tivt på ba­nen. Det bli­ver bed­re i fi na­len i dag. «

» Jeg spil­le­de i 13 år for HSV, og mit hjer­te er i den klub. Jeg er ef­ter­hån­den ble­vet 35 år gam­mel, og jeg vid­ste, jeg ik­ke vil­le spil­le for en an­den tysk klub, da HSV gik kon­kurs. Loy­a­li­te­ten var en del af det. Jeg har spil­let dér så læn­ge for et hold, så jeg har det bed­re med at spil­le i HC Midtjyl­land. Jeg sy­nes, det var en god mu­lig­hed. Jeg har haft go­de snak­ke med klub­ben om de­res am­bi­tio­ner, og der er kun tre ti­mers kør­sel fra Ham­borg. Det blev så min be­slut­ning at ta­ge til Dan­mark. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.