1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lod­træk­nin­gen har ma­get sig så­le­des, at de to Edin­burgh- ri­va­ler tør­ner sam­men i dag, og det bør ik­ke bli­ve må­l­rigt. Dels er der me­get stor pre­sti­ge i op­gø­ret, og kig­ger man til­ba­ge på de tid­li­ge­re op­gør, så har der da hel­ler ik­ke væ­ret ret man­ge mål. Så­le­des er blot fi re af de se­ne­ste 14 op­gør gå­et over den­ne må­l­linje, og i for­vej­en har vi fat i to hold, som for­sva­rer gan­ske for­nuft igt. Fak­tisk luk­ker de blot ét mål ind i snit pr. kamp, og ta­get i be­tragt­ning af kam­pens sto­re be­ty dning for beg­ge lej­re, vir­ker det sand­syn­ligt med få mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.