Birte Tove sov stil­le ind i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD tæl­ler hen­des dat­ter, san­ger og sku­e­spil­ler An­ne Ka­tri­ne Tove Brix.

Birte Tove Sø­ren­sen blev op­da­get, da hun i 1967 var mo­del i Ek­stra Bla­det.

Hun blev dog for al­vor kendt, da hun un­der kunst­ner­nav­net Birte Tove i 1970er­ne med­vir­ke­de i fem af sen­ge­kants­fi lme­ne, som Jo­hn Hil­bard in­stru­e­re­de. Hun med­vir­ke­de des­u­den i ’ Pi­ger i trøj­en’ fra 1975.

» Det var jo slet in­gen­ting an­det end lidt ba­re bryster, « sag­de hun selv man­ge år se­ne­re om de uskyl­di­ge sen­ge­kants­fi lm, hvor hun oft e op­t­rå­d­te med lidt el­ler slet ik­ke no­get tøj på.

Hun ar­bej­de­de og­så som mo­del i bå­de Dan­mark og i ud­lan­det, li­ge­som hun op­t­rå­d­te i revy­er, og i be­gyn­del­sen af 1980er­ne var hun revy­di­rek­tør i Nord­s­jæl­land. Hav­de sc­lero­se I mid­ten af 1990er­ne hav­de hun en min­dre rol­le i Lars von Tri­ers ’ Ri­get’, hvor hun spil­le­de en sy­geple­jer­ske. En rol­le, som hun kun­ne re­la­te­re sig til, da hun er ud­dan­net og har ar­bej­det som sy­geple­jer­ske gen­nem man­ge år.

I for­bin­del­se med sin 70 års fød­sels­dag sid­ste år stil­le­de Birte Tove op til et in­ter­view med Ru­der­s­dal Avis, hvor hun gjor­de sit liv op.

» Jeg har nok le­vet mit liv lidt som i en rut­sje­ba­ne, så­dan lidt op og lidt ned, men nok mest op, tror jeg, « sag­de Birte tove i in­ter­viewet .

Birte Toves søn Adam Brix, som og­så er sku­e­spil­ler, for­tæl­ler, at hans mor i fl ere år led af sc­lero­se.

» Hun har haft sc­lero­se i man­ge år, og det var ret hef­tigt her til sidst, så vi var godt klar over, at det gik i den ret­ning, « si­ger han.

Selv om hun den sid­ste tid var hårdt an­gre­bet af syg­dom­men, nå­e­de hun at fejre sin 71 års fød­sels­dag i ja­nu­ar.

Eft er Birte Toves eget øn­ske bli­ver hun bi­sat un­der pri­va­te for­mer. Jeg har nok le­vet mit liv lidt som i en rut­sje­ba­ne, så­dan lidt op og lidt ned, men nok mest op, tror jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.