MI­NI­STER STY­RET FAK­TA OM VAND­LØB

BT - - NYHEDER -

DAN­MARKS NA­TUR ni­ster og en re­ge­ring fuld­stæn­dig utilslø­ret for­kæ­ler et lil­le er­hverv, som vi nu ser, « si­ger han.

Sa­gen hand­ler som nævnt om, hvor­dan kom­mu­ner­ne ren­ser de dan­ske vand­løb. Det er i dag al­min­de­lig prak­sis at ef­ter­la­de no­get plan­te­vækst, så­kaldt grø­de, i vand­lø­be­ne af hen­syn til mil­jø­et, da det er her, små­dyr og fisk fin­der fø­de og gem­me­ste­der. Men iføl­ge Bæ­re­dyg­tigt Land­brug er for me­get grø­de li­ge nu skyld i, at mar­ker for­sum­per.

Af kom­mis­so­ri­et frem­går det bl. a., at der skal ’ ud­ar­bej­des en vej­led­ning om grø­de­skæ­ring, hvor for­må­let er at sik­re en ef­fek­tiv og vel­fun­ge­ren­de af­van­ding – dog un­der hen­syn­ta­gen til vand­lø­be­nes mil­jøtil­stand’. Mi­ni­ste­ren er ukri­tisk Bent Lau­ge Mad­sen, pen­sio­ne­ret bi­o­log fra Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og ho­ved­man­den bag den dan­ske vand­løbs­lov fra 1982, me­ner, at mi­ni­ste­ren ukri­tisk vi­dere­fø­rer Bæ­re­dyg­tigt Land­brugs syns­punk­ter.

» Det sprin­gen­de punkt er, hvor me­get hen­syn man vil ta­ge til mil­jø­et, og som jeg læ­ser kom­mis­so­ri­et, kan det kun for­tol­kes der­hen, at af­van­ding af land­mæn­de­nes mar­ker skal ha­ve før­ste­pri­o­ri­tet. Der skal skæ­res me­re grø­de og gra­ves me­re i vand­lø­be­ne, hvil­ket vil øde­læg­ge de mar­kan­te mil­jø­for­bed­rin­ger, vi har op­nå­et, « si­ger Bent Lau­ge Mad­sen.

Han frem­hæ­ver, at genop­ret­nin­gen af vand­lø­be­ne er ’ det ene­ste sted i vo­res na­tur, hvor vi har set en mar­kant for­bed­ring af bi­o­di­ver­si­te­ten’.

» Den dår­li­ge ud­vik­ling er vendt, og det er tak­ket væ­re den skån­som­me ved­li­ge­hol­del­se, hvor man ef­ter­la­der sten, grus og plan­ter. Det er og­så den væ­sent­li­ge år­sag til, at vi er ved at genop­ret­te en rig­tig god fi­ske­be­stand, som får stør­re og stør­re øko­no­misk be­tyd­ning for turi­stin­du­stri­en. « Væk­ker vre­de Eva Kjer Han­sen be­kræf­ter over for BT, at hun er ’ in­spi­re­ret’ af land­bru­gets lob­byi­ster og i for­bin­del­se med kom­mis­so­ri­et kun har ind­dra­get land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det væk­ker vre­de i de grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner.

» Kom­mis­so­ri­et er et ud­tryk for en mi­ni­ster, som ret en­si­digt ta­ger de bud­ska­ber, der kom­mer fra nog­le land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­ner, og til­ret­te­læg­ger vo­res na­tur- og mil­jøpo­li­tik ud fra et enø­jet syns­punkt, « si­ger Ver­ner W. Han­sen, for­mand for Dan­marks Sport­s­fi­sker­for­bund.

Di­rek­tør Sus­an­ne Her­felt i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning si­ger :

» Det klæ­der jo dem, der har et sær­ligt an­svar for vo­res de­mo­kra­ti at lyt­te til for­skel­li­ge par­ter og for­skel­li­ge syns­punk­ter og ik­ke kun til si­ne ven­ner. «

Vand­løbs­lo­ven skal sik­re, at vand­løb kan be­nyt­tes af bl. a. land­bru­get til af­led­ning af vand fra mar­ker­ne - men un­der hen­syn til vis­se mil­jø­krav.

Kom­mu­ner­ne står for ved­li­ge­hol­del­sen af vand­lø­be­ne og ud­ar­bej­der re­gu­la­ti­ver for, hvor tit, hvor­dan og hvor­når grø­den ( plan­te­vækst) skal skæ­res. Det er al­min­de­ligt at ef­ter­la­de grø­de i vand­lø­be­ne af hen­syn til mil­jø­et. Nu står man­ge kom­mu­ner for­an at skul­le re­vi­de­re re­gu­la­ti­ver­ne, og det har få­et re­ge­rin­gen til at bars­le med en ny vej­led­ning.

Et for­sker­hold er sat til at skri­ve vej­led­nin­gen. Cen­tra­le de­le af grup­pens kom­mis­so­ri­um er ko­pi­e­ret fra et ud­kast fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brug.

MAN­DAG 8. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.