Eks­pert: Dy­re­liv

BT - - NYHEDER -

GENOP­RET­NING na­tu­rens eg­ne præ­mis­ser. Dob­belt­be­k­ka­si­ner ( en va­de­fugl, red.) er me­get kræs­ne, så de­res gen­komst in­di­ke­rer, at genop­ret­nings­pro­jek­tet vir­ke­lig har haft en god ef­fekt, og­så på fuglelivet om­kring åen, « for­kla­rer Bo Le­ve­sen. Grø­de gi­ver liv Som BT i dag do­ku­men­te­rer, har mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen – stærkt in­spi­re­ret af land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug – ned­sat en ar­bejds­grup­pe, der skal un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for, at vand­løb i hø­je­re grad skal kun­ne af­le­de van­det fra land­mæn­de­nes mar­ker. Bo Le­ve­sen ad­va­rer dog om, at det vil gå hårdt ud over dy­re­li­vet.

» I dag skal der væ­re ca. 20- 30 pro­cent grø­de til­ba­ge i et vand­løb, når man be­skæ­rer, og det er for at sik­re et mini­mum af grø­de til dy­re­li­vet, « for­kla­rer han:

» Hvis kom­mu­ner­ne skal be­skæ­re end­nu me­re, vil det unæg­te­ligt gi­ve fær­re le­ve­ste­der til dy­re­li­vet. Små­dy­re­ne vil nok sta­dig væ­re der, men især i for­hold til fi­ske­ne vil det væ­re et pro­blem. Ør­re­der og laks er ter­ri­to­ri­a­le, og de bru­ger grø­den og sten som gem­me­ste­der. « Ør­re­dens ynd­lings­spi­se For at un­der­stre­ge vig­tig­he­den af et na­tur­ligt, slyn­get åløb, frem­vi­ser Bo Le­ve­sen Far­re Bæk, et lil­le til­løb til Om­me Å. Her fin­der han hur­tigt en tang­l­op­pe langs grø­den ved å- bred­den.

» Det er vig­tigt med en na­tur­lig fau­na i et vand­løb, for grø­den gi­ver le­ve­mu­lig­he­der for små dyr, som igen er fø­de for stør­re dyr. Tang­l­op­pen her er f. eks. ør­re­dens ynd­lings­spi­se. Men grø­den er og­så med til at sin­ke van­dets pas­sa­ge gen­nem åen og spil­ler der­med en vig­tig rol­le for, at vand­lø­bet kan over­svøm­me de om­kring­lig­gen­de engstyk­ker. «

MAN­DAG 8. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.