Land­bru­get: Hun

BT - - NYHEDER -

DEL­TE ME­NIN­GER Bæ­re­dyg­tigt Land­brug læg­ger ik­ke skjul på, at 2015 har væ­ret et godt år. På or­ga­ni­sa­tio­nens hjem­mesi­de kan man læ­se, at 2015, hvor Ven­stre- re­ge­rin­gen med mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen til­t­rå­d­te, blev året, hvor Bæ­re­dyg­tigt Land­brug for al­vor fik ind­fly­del­se. ’ Nu får land­mæn­de­ne me­re gød­ning’, og ’ Nu får vi ren­set vo­res vand­løb, så van­det kan lø­be og ik­ke for­sum­per mar­ker og druk­ner af­grø­der,’ skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen i en års­sta­tus.

In­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nens for­mand Flem­m­ing Fug­le­de Jør­gen­sen er ci­te­ret for, at Eva Kjer Han­sen i hans øj­ne er en ’ su­per­mi­ni­ster’. Og i et in­ter­view med Land­brugs­a­vi­sen gi­ver han ud­tryk for, at Bæ­re­dyg­tigt Land­brug uret­mæs­sigt blev

un­der den tid­li­ge­re SR- re­ge­ring. I dag si­ger Flem­m­ing Fug­le­de Jør­gen­sen til BT: » Jeg er fak­tisk lidt stolt af det, vi har op­nå­et. Vi er ble­vet holdt uden for dø­ren af den for­ri­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.