Er en ’ su­per­mi­ni­ster’ ’ ’

BT - - NYHEDER -

re­ge­ring, men når re­a­li­sti­ske men­ne­sker frem­fø­rer sand­he­den, så bli­ver den til sidst hørt. «

For ham og Bæ­re­dyg­tigt Land­brug er det et ufravi­ge­ligt krav, at kom­mu­ner­ne æn­drer prak­sis for op­rens­ning af vand­lø­be­ne, og han af­vi­ser, at det vil ska­de mil­jø­et:

» I en 20- 25- årig pe­ri­o­de har grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner fejl­ag­tigt ment, at alt vand er godt. Men vi kan se, at bå­de vand­løb, mar­ker og så­gar by­er li­der un­der det. Vand­løb er la­vet til at le­de van­det væk, og det er det ene­ste, vi for­lan­ger. «

» Ja, det er vi og­så eni­ge i. Men kom­mu­ner­ne ta­ger kun hen­syn til mil­jø­et. De men­ne­sker bur­de ta­ge ud at se no­get, der en­gang var en dej­lig na­tu­reng, men som nu står un­der vand ot­te må­ne­der om året. Det he­le er rå­d­dent. Ved Lin­den­borg Å dø­de al­le fi­ske­ne ek­sem­pel­vis, for­di der løb rå­d­dent vand, som hav­de ’ kogt’ i en­ge­ne, ud i åen. He­le mil­jøsi­den i vand­løbs­lo­ven er gå­et fuld­stæn­dig over ge­vind. « He­le mil­jøsi­den i vand­løbs­lo­ven er gå­et fuld­stæn­dig over ge­vind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.