Val­get hand­ler sta­dig om

BT - - NYHEDER -

USA- VALG svar, så var ik­ke al­le jour­na­li­ster og po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re li­ge im­po­ne­re­de. Dan­mark sta­dig i fa­re Så­le­des skrev ma­ga­si­net TI­MEs po­li­ti­ske re­dak­tør Ry­an Beck­witc hur­tigt på Twit­ter :

» Trump har net­op ar­gu­men­te­ret for, at hans mod­kan­di­da­ter vil væ­re me­re til­bø­je­li­ge til at atom­bom­be Dan­mark. Det må væ­re en rin­ge trøst for Kø­ben­havn. «

Men selv­om Dan­marks skæb­ne iføl­ge en­kel­te hu­mo­ri­sti­ske iagt­ta­ge­re så­le­des sta­dig er usik­ker, så er Do­nald Trumps fø­ring bå­de i New Hamps­hi­re og på land­s­plan an­der­le­des sik­ker. Trump fø­rer Iføl­ge samt­li­ge me­nings­må­lin­ger vil Do­nald Trump på nu­væ­ren­de tids­punkt så­le­des mod­ta­ge godt 32 pro­cent af stem­mer­ne i den li­be­ra­le stat i New Eng­land.

Iføl­ge sam­me me­nings­må­lin­ger vil Ted Cruz kom­me på an­den­plad­sen med 22 pro­cent af stem­mer­ne. Og den for­hen­væ­ren­de se­na­tor fra Fl­o­ri­da, Marco Ru­bio, vil kom­me på tred­je­plad­sen med 19 pro­cent af de re­pu­bli­kan­ske pri­mær­valgs­stem­mer.

På den de­mo­kra­ti­ske si­de er der an­der­le­des kamp til stre­gen. For ba­re få må­ne­der si­den før­te den for­hen­væ­ren­de før­ste­da­me og uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton så­le­des med godt 60 pro­cent af stem­mer­ne over­for Ver­mont- se­na­to­ren Ber­nie San­ders’ 30 pro­cent.

Men iføl­ge en helt ny meningsmåling fo­re­ta­get af Reu­ters vil­le Ber­nie San­ders få 46 pro­cent imod Hil­lary Cl­in­tons 48 pro­cent - hvis præ­si­dentval­get blev afh oldt nu.

I New Hamps­hi­re, hvor pri­mær­val­get alt­så fi nder sted i mor­gen, har Ber­nie San­ders en slags hjem­me­ba­ne­for­del i sta­ter­ne Ver­mont og New Hamps­hi­re stø­der nem­lig op til hin­an­den, og der­for spår eksperterne, at Ber­nie San­ders her vil vin­de klart.

Næ­ste pri­mær­valg fi nder sted i sta­ten South Ca­ro­li­na 20. fe­bru­ar. Præ­si­dentval­get fi nder sted 8. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.