Suzan­ne Brøg­ger: DFs po­li­tik er fik­tion

BT - - NYHEDER -

KRI­TIK gæn­ger­nes an­be­fa­ling, vi­ste med al ty­de­lig­hed den fik­tion, som er mo­to­ren i DF. In­gen tø­ve­de, da de ef­ter­lod Dan­mark sår­bart og ube­skyt­tet mod græn­se­løs­he­dens kri­mi­nel­le vir­ke­lig­hed, « skri­ver hun med hen­vis­ning til fol­ke­af­stem­nin­gen, hvor dan­sker­ne stem­te nej til at er­stat­te rets­for­be­hol­det med en tilvalgs­ord­ning.

71- åri­ge Suzan­ne Brøg­ger de­bu­te­re­de i 1973 med ’ Fri os fra kær­lig­he­den’ og etab­le­re­de sig her­ef­ter som en af lan­dets mest mar­kan­te kvin­de­li­ge for­fat­te­re og sam­tids­kri­ti­ke­re. ’ Fan­ta­sten over dem al­le’ I es­say­et i Mor­gen­bla­det be­skri­ver hun Dan­mark som et land af fan­ta­ster, der ik­ke la­der vir­ke­lig­he­den kom­me ind og for­styr­re. ’ Fan­ta­sten’ le­ver i bed­ste vel­gå­en­de i Dan­mark, me­ner Suzan­ne Brøg­ger, og hun me­ner at man­den bag Jyl­lands- Po­stens Muham­med- teg­nin­ger, da­væ­ren­de kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se, er fan­ta­sten over dem al­le. Han har gjort Dan­mark til et ter­r­or­mål.

» Det er fan­ta­stisk, at han var i stand til at bil­de sig selv og man­ge an­dre ind, at han, fra en provin­sa­vis i Jyl­land, kun­ne gå i krig mod he­le den mus­lim­ske mil­li­ard­ver­den. Så­dan vil han nok ik­ke se det i dag, han er ble­vet klo­ge­re. Men når reg­ne­styk­ket skal gø­res op, har hans me­di­estunt – som han er svært stolt af, for­di det vil gå over i hi­sto­ri­en – be­ty­det, at han ved hjælp af sit be­ty­de­li­ge sik­ker­heds­op­bud kan få ind­pas i den sto­re ver­den som en ve­ry im­portant per­son, sam­ti­dig med at han ef­ter­la­der Dan­mark øverst på den sor­te ter­r­or­li­ste li­ge bag Is­ra­el. «

Det er ik­ke før­ste gang, Suzan­ne Brøg­ger er ude med ri­ven ef­ter Dansk Fol­ke­par­ti. I bo­gen ’ Jeg har set den gam­le ver­den for­svin­de - hvor er mi­ne øre­rin­ge’, lod hun en ro­man­fi­gur kal­de Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for en ’ vam­mels­muk ari­er’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.