120 sav­nes ef­ter skælv

BT - - NYHEDER -

TAIWAN Red­nings­mand­skab i det syd­li­ge Taiwan trak i går fle­re over­le­ven­de - heri­blandt en kun seks må­ne­der gam­mel pi­ge - ud fra ru­i­ner­ne fra et sam­men­styr­tet højhus i by­en Tai­nan på Taiwan, op­ly­ser BBC 30 ti­mer ef­ter, af et skælv øde­lag­de byg­nin­gen. I går fort­sat­te red­nings­mand­ska­bet i en kamp med ti­den ef­ter­søg­nin­gen i ru­i­ner­ne ef­ter om­kring 120 an­dre sav­ne­de. 23 per­so­ner er fun­det om­kom­met ved den sam­men­styr­te­de byg­ning i by­en Tai­nan. Kom­plek­set hav­de 17 eta­ger og var hjem for 256 men­ne­sker for­delt på 92 lej­lig­he­der.

Jord­s­kæl­vet ram­te Taiwan lo­kal tid tidligt lør­dag mor­gen og må­l­te 6,4 iføl­ge det ame­ri­kan­ske ge­o­lo­gi­ske in­sti­tut USGS.

Blandt de over­le­ven­de er en pi­ge på 14 år og en mand i 30er­ne samt to mænd på om­kring 20 år. De er al­le kvæ­stet, men de to mænd i 20er­ne var i stand til selv at gå væk fra mur­brok­ker­ne med støt­te fra red­nings­folk.

Brand­folk, po­li­ti­folk, sol­da­ter og fri­vil­li­ge gen­nem­sø­ger ru­i­ner­ne med hæn­der­ne, mens man­ge på­rø­ren­de står i nær­he­den og over­væ­rer red­nings­ind­sat­sen. Fi­re byg­nin­ger styr­tet sam­men » Hun sva­rer ik­ke på sin te­le­fon. Jeg for­sø­ger at væ­re stærk og kon­trol­le­rer mi­ne fø­lel­ser. Det vil jeg gø­re, indtil vi fin­der hen­de, « si­ger en 42årig kvin­de, hvis 24- åri­ge dat­ter bo­e­de på fem­te sal i det sam­men­styr­te­de højhus.

» Da­men, der bo­e­de ved si­den af hen­de, blev red­det i går ( lør­dag, red.), « si­ger hun.

En tals­mand for red­ning­s­tje­ne­sten i Tai­nan si­ger, at mand­ska­bet bru­ger fle­re ti­mer på at gen­nem­sø­ge mur­brok­ker­ne fra hver en­kelt bo­lig i det sam­men­styr­te­de hus.

Fi­re sto­re byg­nin­ger faldt sam­men som føl­ge af skæl­vet, og ad­skil­li­ge hund­re­de men­ne­sker er kom­met til ska­de. Myn­dig­he­der­ne op­ly­ser, at det dre­jer sig om 475 per­so­ner.

I 2013 blev fi­re dræbt af et jord­s­kælv på 6,3, der ram­te det cen­tra­le Taiwan og for­år­sa­ge­de fle­re jord­s­kred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.