Ja, ret­ten har end­nu ik­ke af­gjort det

BT - - DEBAT -

BJØRN ELMQUIST

på med at bru­ge or­det ’ ter­ror’ i fl æng. Vi skal bru­ge de juri­disk kor­rek­te be­teg­nel­ser. Så hvis det juri­disk set er be­teg­nel­ser­ne mand­drab og had­for­bry­del­ser, der bør an­ven­des, er det vig­tigt, at vi gør det. Det så dog i lang tid ud til, at vi al­drig vil­le få en dom­stolsprø­vel­se af det. For de fy­re, der er sig­te t for med­vir­ken, var ik­ke sig­te t eft er ter­r­or­pa­ra­graff er­ne. Men nu har an­kla­ge­myn­dig­he­den la

Fra vet det om, så de er til­talt for ter­ror. Det vil si­ge, at vi får en rets­lig af­gø­rel­se af,

po­li­tisk om det var kor­rekt at kal­de det ter­ror. hold er man godt til­fred­se med at kal­de an­gre­bet for ter­ror

VI SKAL PAS­SE

sky­der et men­ne­ske, er det mand­drab. Straff en for det kan skær­pes, hvis der er ta­le om en had­re­la­te­ret for­bry­del­se. Det er først, når der er ta­le om et øn­ske om at om­stø­de de­mo­kra­ti­et, at der er ta­le om ter­ror. Spørgs­må­let er, hvor­vidt det var et an­greb på de­mo­kra­ti­ske struk­tu­rer. Og den dis­kus­sion er re­le­vant at ta­ge. For ter­ror kan bru­ges som ar­gu­ment for at bru­ge nødret, der kan til­si­de­sæt­te loven og bor­ger­nes rets­sik­ker­hed. Og bru­ger man or­det i fl æng, be­fi nder man sig i en kon­stant til­stand af ter­r­or­frygt.

NÅR MAN FOR­SÆT­LIGT

svær af­gø­rel­se, hvor­vidt der var ta­le om et an­greb på de­mo­kra­ti­ske struk­tu­rer. Men fra po­li­tisk hold er man godt til­fred­se med at kal­de det ter­ror, hvis man øn­sker at gi­ve po­li­ti­et fl ere be­fø­jel­ser, fl ere be­vil­lin­ger og ind­fø­re hø­je­re straff e.

DET ER EN

en be­stemt grup­pe så­som nog le med en sær­lig hud­far­ve, re­li­gion el­ler seksu­el ori­en­te­ring. Men ter­ror ram­mer til­fæl­digt. Ter­r­o­ri­sten Omar hav­de mas­sa­kre­ret de 70 men­ne­sker, der var in­de på Kr­udt­tøn­den, hvis han kun­ne kom­me til det. Dem, der var der, var til­fæl­di­ge men­ne­sker, der hav­de vist in­ter­es­se for at hø­re om fri­hed. Og ved sy­na­go­gen kun­ne det li­ge så vel ha­ve væ­ret en vagt, der ik­ke var jø­de, der blev skudt. Det kun­ne ha­ve væ­ret et vagt­fi rma, og der kun­ne væ­re mus­li­mer iblandt. Der­for vil jeg hol­de fast i, at det er ter­ror. Omar lyt­te­de til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat, der hav­de op­for­dret de­res sym­pa­ti­sø­rer til at be­gå ter­ror, hvor de kun­ne .

dum­me, og vi skal pas­se på med ik­ke at pak­ke ting for me­get ind. Folk skal vi­de, hvad vi er op­pe imod og ken­de til trus­len. Det er at un­der­vur­de­re be­folk­nin­gen, hvis man væl­ger at kal­de det no­get an­det for ik­ke at ska­be frygt. Man skal kal­de det ved sit ret­te navn, og det er alt­så ter­ror.

FOLK ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.