LØK­KES TREPARTSFORHOLD

BT - - DEBAT -

Stats­mi­ni­ste­rens for­tæl­ling hand­ler igen om den helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion med fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter. Det er ud­gangs­punk­tet for al po­li­tisk sam­ta­le i øje­blik­ket. Og den har Løk­ke sat sig på fra nytårs­ta­lens mel­ding om, at det er den stør­ste og mest kom­plek­se kri­se i det­te år­hund­re­de, til we­e­ken­dens in­ter­view i Berlingske om, at han fryg­ter et split­tet Dan­mark med en stor be­folk­nings­grup­pe på ’ kan­ten’.

PA­NE­LET Løk­ke har gre­bet sko­v­len og for­ven­ter, at ar­bejds­mar­ke­dets par­ter læg­ger blod, sved og tå­rer i ar­bej­det

FOR STATS­MI­NI­STE­REN HAND­LER det om at for­vent­nings­af­stem­me - med be­folk­nin­gen, det po­li­ti­ske Dan­mark og ik­ke mindst de for­hand­le­re, der fra på tors­dag sam­les til tre­part­s­for­hand­lin­ger. Al­le må, iføl­ge Lars Løk­ke, for­stå, at det er al­vor­ligt, og at der skal le­ve­res løs­nin­ger, som skil­ler sig ud fra de sæd­van­li­ge småju­ste­rin­ger. Løk­ke har en­gang be­skre­vet, at når man skal fl yt­te et læs sand, så kan man fl yt­te et sand­korn ad gan­gen - el­ler man kan gri­be en sko­vl. Løk­ke har gre­bet sko­v­len og for­ven­ter, at ar­bejds­mar­ke­dets par­ter læg­ger blod, sved og tå­rer i ar­bej­det. Til gen­gæld har han kørt Fol­ke­tin­gets par­ti­er ud på et si­despor. IN­TER­VIEWET I WE­E­KEN­DEN hand­ler først og frem­mest om at læg­ge pres på ar­bejds­mar­ke­dets par­ter. Den dan­ske mo­del skal le­ve­re va­ren nu, el­lers spil­ler den fal­lit. Til gen­gæld læg­ger Løk­ke op til en helt ny til­gang til tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne. Der bli­ver ik­ke ta­le om ét sam­let for­hand­lings­for­løb, men der­i­mod et ved­va­ren­de tæt for­hold, hvor man ta­ger for­hand­lin­gen op­delt i te­ma­er. Og i in­ter­viewet i we­e­ken­den me­re end an­ty­der Løk­ke, at hvis ik­ke der bli­ver le­ve­ret på det før­ste te­ma om fl ygt­nin­ge, så kan de næ­ste te­ma­er me­get vel fal­de bort. Det hand­ler sim­pelt­hen om øko­no­mi. Hvis ik­ke Dan­mark får knæk­ket ko­den til at få fl ygt­nin­ge i job, så er der in­gen pen­ge til an­dre ini­ti­a­ti­ver. Så er der fak­tisk ik­ke en­gang pen­ge til at op­ret­hol­de det sam­fund, vi har i dag. NET­OP DEN KON­SER­VA­TIS­ME, der præ­ger tidsån­den, kan bli­ve en ud­for­dring. Næ­sten al po­li­tisk de­bat hand­ler om at be­va­re. Men hvis Løk­ke skal op­nå den fuldska­la- eff ekt, han eft er­ly­ser, så skal der helt nye og me­get stør­re løs­nin­ger på bor­det. Dem kom­mer han ik­ke selv med no­gen af. Og vi har end­nu ik­ke set

Søs Ma­rie Serup, bud på no­gen­fra par­ter­ne. Det kan man tol­ke po­si­tivt på den må­de, at al­le er op­rig­tigt in­ter­es­se­re­de i at nå en aft ale og der­for afh ol­der sig fra at kom­me med ud­spil i off ent­lig­he­den, som så hur­tigt vil bli­ve skudt ned af én el­ler fl ere par­ter. Man kan og­så tol­ke det ne­ga­tivt og un­dre sig over, at stats­mi­ni­ste­ren ik­ke har an­det at skub­be bol­den i gang med end en dy­ster di­ag­no­se. El­ler end­nu vær­re, at ar­bejds­mar­ke­dets par­ter ik­ke kan udtæn­ke nye, eff ek­ti­ve løs­nin­ger - må­ske for­di de ik­ke fi ndes. En an­den ud­for­dring er, at Løk­ke med se­rie- tre­part­s­for­hand­lin­ger i re­a­li­te­ten sæt­ter Fol­ke­tin­get uden­for dø­ren. DET BLI­VER IN­TER­ES­SANT at se, hvor­dan par­ti­er­ne, par­ter­ne og dan­sker­ne for­hol­der sig til Lars Løk­ke Ras­mus­sens dy­stre prog­no­se for ud­vik­lin­gen i Dan­mark. Det er til gen­gæld værd at no­te­re sig, at top­po­li­ti­ker­ne i øje­blik­ket er ge­ne­rø­se med at de­le de­res ana­ly­se af ver­dens­bil­le­det med væl­ger­ne. Det er po­si­tivt. Til gen­gæld kni­ber det med de kon­kre­te løs­nings­for­slag, som eft er­hån­den har fun­det til­ba­ge til, om ik­ke røg­fyld­te, så dog dunk­le for­hand­lings­lo­ka­ler. De tå­ler til­sy­ne­la­den­de ik­ke da­gens lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.