Dyr­holm sæt­ter Robert- re­kord

BT - - NYHEDER -

PRIS­UD­DE­LING stemt på, hvem de me­ner, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i fil­må­ret 2015. Og man­ge af Tri­ne Dyr­holms kol­le­ga­er har alt­så ment, at hun skul­le skri­ve sig ind i Robert- hi­sto­ri­en som den mest vin­den­de no­gen­sin­de.

Ved an­kom­sten på den rø­de lø­ber for­kla­re­de den 43- åri­ge sku­e­spil­ler, hvor­for hun hav­de gjort sig fortjent til no­mi­ne­rin­ger­ne.

» ’ Lang hi­sto­rie kort’ er en ko­me­die med et mo­der­ne per­son­gal­le­ri, som ap­pel­le­rer til man­ge, tror jeg. Den hand­ler jo om en ven­ne­kreds, hvor per­so­ner­ne er me­get for­skel­li­ge, « sag­de hun til BT. Må­ske en guld­b­jørn i ven­te Men må­ske skal Tri­ne Dyr­holm in­den læn­ge til at for­be­re­de fle­re sej­rsta­ler. Om få uger skal hun sam­men med kol­le­ga­er­ne fra fil­men ’ Kol­lek­ti­vet’ til den in­ter­na­tio­na­le film­festi­val i Ber­lin, hvor fil­men er med i kaplø­bet om den ef­ter­trag­te­de Guld­b­jørn. Det er før­ste gang si­den 2012, at en dansk film er no­mi­ne­ret til en Guld­b­jørn. Den­gang var ’ En kon­ge­lig af­fæ­re’ tæt på at vin­de den in­ter­na­tio­na­le film­pris.

Tri­ne Dyr­holm var be­stemt ik­ke den ene­ste dan­ske sku­e­spil­ler, der kun­ne jub­le i af­tes. Ef­ter­krigs­dra­ma­et ’ Un­der san­det’ med in­struk­tør Martin Zand­v­li­et og ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver Ro­land Møl­ler fik og­så fle­re pri­ser. Fil­men, der hand­ler om ty­ske dren­ges op­ryd­nings­ar­bej­de af mi­ner på den jy­ske ve­st­kyst ef­ter An­den Ver­denskrig, vandt blandt an­det i ka­te­go­ri­er­ne ’ Åre­sts bed­ste film’ og ’ Årets in­struk­tør’. Men og­så kon­vo­lut­ten med vin­de­ren på den pre­sti­ge­fyld­te pu­bli­kums­pris stod der ’ Un­der san­det’ på.

» Der bli­ver nok sat en ek­stra fla­ske på køl i af­ten, « lød det fra Ro­land Møl­ler, der af man­ge i bran­chen be­skri­ves som en ny stor stjer­ne i dansk film på trods af si­ne 43 år.

Robert- pri­sen er den ene af de to sto­re pri­ser i film­bran­chen her­hjem­me. Den an­den er den tra­di­tions­ri­ge Bo­dil- pri­sen, som af­gø­res af fil­man­mel­de­re og eks­per­ter, der le­ver af at an­mel­de film på de lands­dæk­ken­de me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.