Nord­korea blæser på ver­dens vre­de

BT - - NYHEDER -

PRO­VO­KA­TION Nord­korea af­fy­re­de i går en lang­træk­ken­de ra­ket stik imod FNs re­so­lu­tio­ner og trods kraf­ti­ge ad­vars­ler fra om­ver­de­nen. I en ek­straud­sen­del­se i nord­kore­ansk tv hyl­de­de en kvin­de­lig stu­di­e­vært, som var iført en tra­di­tio­nel far­ve­strå­len­de na­tio­nal­dragt ( kal­det han­bok) lan­dets dik­ta­tor Kim Jong- un for ’ det vig­ti­ge frem­skridt’.

Stu­di­e­vær­ten sag­de, at ra­ket­ten blev sendt ud i rum­met ef­ter or­dre fra lan­dets le­der. Sty­ret i Py­on­gy­ang om­ta­ler op­sen­del­sen som ’ en ube­tin­get suc­ces’ og som et led i et rum­pro­gram – men og­så som en styr­kel­se af lan­dets for­svar­sev­ne.

» Vi kan be­kræf­te, at vi har re­gi­stre­ret en af­fy­ring fra Nord­korea. De fo­re­lø­bi­ge op­lys­nin­ger in­di­ke­rer, at det ik­ke ud­gør en trus­sel for USA el­ler vo­res al­li­e­re­de, « sag­de en ame­ri­kansk em­beds­mand fra USAs for­svars­mi­ni­ste­ri­um.

Sty­ret i Nord­korea hæv­der, at ra­ket­ten hav­de be­tyd­ning for sa­tel­lit­ter i rum­met, men det af­vi­ses af eks­per­ter i Ve­sten.

Den ja­pan­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Shin­zo Abe kald­te Nord­koreas hand­ling for ’ fuld­stæn­dig uac­cep­ta­bel’. Sik­ker­hed på spil EUs uden­rigs­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni for­døm­te og­så Nord­koreas sty­re for at sæt­te den re­gio­na­le sik­ker­hed på spil med af­fy­rin­gen af en lang­træk­ken­de ra­ket.

» Nord­korea bør ind­gå i en me­nings­fuld di­a­log med det in­ter­na­tio­na­le sam­fund, « sag­de hun med hen­vis­ning til navn­lig de så­kald­te seks­part­s­for­hand­lin­ger om Nord­koreas atom­pro­gram.

For­hand­lin­ger­ne i seks­parts­grup­pen, som be­står af Rusland, Ki­na, USA, Ja­pan, Sydkorea og Nord­korea, er fo­ku­se­ret på ato­maf­rust­ning på den kore­an­ske halvø. Hård kri­tik Natos ge­ne­ral­se­kre­tær Jens Stol­ten­berg sag­de i en hårdt for­mu­le­ret kri­tik, at Nord­korea kræn­ker fem FN- re­so­lu­tio­ner, som på­læg­ger lan­det at indstil­le al­le ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med pro­gram­met for bal­li­stisk ra­ket­tek­no­lo­gi.

Stor­bri­tan­ni­en for­døm­mer iføl­ge Reu­ters og­så i stær­ke to­ner den nord­kore­an­ske ra­ket­af­fy­ring.

» Jeg for­døm­mer på det kraf­tig­ste Nord­koreas ra­ket­af­fy­ring, « si­ger den bri­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ster Phi­lip Ham­mond.

Han ad­va­rer nord­kore­a­ner­ne om en ’ ro­bust re­ak­tion’ fra Lon­don og dets al­li­e­re­de.

Og­så Rusland skær­per to­nen over for Nord­korea: » Vi an­be­fa­ler på det kraf­tig­ste det nord­kore­an­ske sty­re at over­ve­je, hvor­vidt det er i lan­dets in­ter­es­se at pla­ce­re sig selv i op­po­si­tion til re­sten af det in­ter­na­tio­na­le sam­fund, « ly­der det fra det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um. Or­dre fra Kim Nord­koreas dik­ta­tor Kim Jong- un, der kom til mag­ten i 2011, da hans far Kim Jong- il dø­de, skal selv ha­ve gi­vet or­dre til ra­ket­af­fy­rin­gen.

Nord­kore­a­ner­ne, der si­ger, at ra­ket­af­fy­rin­gen er et led i Nord­koreas selv­for­svar mod ’ ame­ri­kan­ske trus­ler’, prø­ve­s­præng­te et ker­ne­vå­ben 6. ja­nu­ar. Iføl­ge Nord­korea var der ta­le om en brint­bom­be- spræng­ning, og te­sten blev ud­ført, for­di USA tru­er med atom­krig, skrev det nord­kore­an­ske nyheds­bu­reau KCNA ef­ter te­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.