Fle­re sank­tio­ner på vej mod Nord­korea

BT - - NYHEDER - / ritzau/

På et mø­de i går er de 15 lan­de i FNs Sik­ker­heds­råd ble­vet eni­ge om en for­døm­men­de er­klæ­ring ef­ter Nord­koreas ra­ket­af­fy­ring, og det for­ly­der fra sik­ker­heds­rå­det, at en re­so­lu­tion er på vej med sank­tio­ner mod Nord­korea som svar på ’ dis­se farlige og al­vor­li­ge over­træ­del­ser’.

Med ’ dis­se’ hen­vi­ses dels til ra­ket­af­fy­rin­gen i går, dels til en prø­ve­s­præng­ning af et ker­ne­vå­ben – mu­lig­vis en brint­bom­be – i Nord­korea 6. jamu­ar.

Nord­korea har gen­nem­ført fi­re prø­ve­s­præng­nin­ger af ker­ne­vå­ben og væ­ret un­der sank­tio­ner fra FNs Sik­ker­heds­råd si­den lan­dets før­ste atom­prø­ve­s­præng­ning i 2006.

Her er nog­le af FN- sank­tio­ner­ne ef­ter en prø­ve­s­præng­ning i 2013:

Yder­li­ge­re stram­nin­ger i for­hold til in­de­frys­ning af mid­ler og rej­se­for­bud over for nord­kore­an­ske in­di­vi­der og sel­ska­ber.

For­bud mod im­port og eks­port af vis­se for­mer for ud­styr og tek­no­lo­gi. Han­del med luksus­va­rer stop­pes for at læg­ge pres på lan­det. Va­rer­ne om­fat­ter bl. a. væd­de­løbs­he­ste, kavi­ar, vin, ci­ga­rer, luksu­su­re og lig­nen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.