Ven­ner- stjer­ne: Jeg var ud­brændt

BT - - NYHEDER -

STJERNEKRISE De fl este gen­ken­der ham nok som den nai­ve og char­me­ren­de Jo­ey Tri­b­bi­a­ni i tv- se­ri­en ’ Ven­ner’ og eft er­føl­gen­de i se­ri­en ’ Jo­ey’. Sku­e­spil­le­ren Matt LeBlanc hav­de gang i kar­ri­e­ren, men på et tids­punkt blev det he­le for me­get for ’ Ven­ner’stjer­nen. Det skri­ver The Mir­ror. » I fl ere år for­lod jeg knap nok hu­set. Jeg var ud­brændt. Jeg vil­le ik­ke ha­ve et ske­ma el­ler væ­re no­gen ste­der. Jeg var i en po­si­tion, hvor jeg kun­ne det, « si­ger han til The Mir­ror.

» Min agent var ned­slå­et. De fl este sku­e­spil­le­re rin­ger til de­res agen­ter og si­ger ’ Hvad sker der?’. Jeg rin­ge­de til min og sag­de ’ Glem mit num­mer i et par år’. Det var en me­get mørk pe­ri­o­de. Jeg fi k næ­sten et nervøst sam­men­brud. «

Sam­ti­dig med at tv- se­ri­en ’ Jo­ey’ fl op­pe­de, fi k hans dat­ter kon­sta­te­ret syg­dom­men kor­ti­kal dys­pla­si, der er en for­styr­rel­se i hjer­nen, og hans æg­te­skab med den bri­ti­ske mo­del Me­lis­sa McK­night faldt og­så fra hin­an­den. Sær­ligt dat­te­rens syg­dom tog hårdt på den nu 48- åri­ge sku­e­spil­ler:

» Min dat­ter blev di­ag­no­sti­ce­ret med syg­dom­men, og det var en me­get mørk pe­ri­o­de, men jeg kom igen­nem det. Si­ger de ik­ke, at det, der ik­ke dræ­ber os, gør os stær­ke­re?, « si­ger han til avi­sen og for­tæl­ler, at hans dat­ter vok­se­de fra syg­dom­men.

I dag er sku­e­spil­le­ren igen oven­på, og han er net­op ble­vet præ­sen­te­ret som den nye ’ Top Gear’- vært.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.