Tu­sind­kunst­ner ved teg­ne­bor­det

BT - - NAVNE -

75 ÅR I MOR­GEN Bo Bon­fi ls har med stor ap­pe­tit be­skæft iget sig med alt fra pla­ka­ter til at teg­ne hu­se og ind­ret­te dem, form­gi­ve ure, fri­mær­ker og bo­mær­ker, til­ret­te­læg­ge bø­ger og be­skæft ige sig med den frie kunst, hvor det navn­lig har væ­ret det fi gu­ra­ti­ve, der har haft hans in­ter­es­se. Ud­dan­nel­sen på Kunst­hånd­vær­ker­sko­len nå­e­de han al­drig at få af­slut­tet, og på Kun­sta­ka­de­mi­et fi k han al­drig rig­tig be­gyndt, så i det sto­re og he­le var han au­to­di­dakt, da han i 1960 stift ede sit eget fi rma og be­gynd­te at lø­se op­ga­ver for blandt man­ge an­dre SAS og Ge­org Jensen. Man­ge vil ken­de hans pla­ka­ter for DSB, Bak­ken og må­ske især Kø­ben­havns Ti­vo­li. Det var ham, der skab­te den mo­der­ne klas­si­ker med kar­ru­sel­he­sten, der svæ­ver gen­nem den dan­ske som­mer­nat.

Bo Bon­fi ls er des­u­den kendt for at ha­ve teg­net 23 fri­mær­ker til det dan­ske po­st­væ­sen, blandt an­det med mo­ti­ver af sejlski­be, fl y, jer­n­ba­ne­tog og ø- fær­ger. Prisvinder Bo Bon­fi ls har mod­ta­get en ræk­ke pri­ser og ud­mær­kel­ser.

Blandt de in­den­land­ske pri­ser Knud W. En­gel­hardts Min­de­le­gat og IG- Pri­sen nog­le gan­ge.

De se­ne­ste år har Bon­fi ls ho­ved­sa­ge­lig be­skæft iget sig med ure. Si­den 1984 har han for Ge­org Jensen sølv teg­net en ræk­ke arm­båndsu­re, som nu al­le er ta­get ud af pro­duk­tion. Som kon­se­kvens her­af har han be­slut­tet at pro­du­ce­re sit eget eks­klu­si­ve schweizi­ske arm­båndsur, som kom­mer på mar­ke­det i me­get be­græn­set an­tal til eft er­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.