Bru­de­par hop­pe­de i fjor­den

BT - - TV/ RADIO -

BRYL­LUP FOR VANDHUNDE » Jeg tur­de! « ud­brød 50- åri­ge Pal­le Stryhn, ef­ter at han og bru­den var kom­met op på land ef­ter to fri­ske duk­ker­ter i træk.

Det kun­ne ly­de som en spon­tan idé, men det små­s­kø­re indslag var nø­je plan­lagt, for­kla­rer den 54- åri­ge br­ud Git­te Chri­sti­an­sen. Ide­en til den al­ter­na­ti­ve vi­el­se var dog ik­ke bru­de­par­rets egen. Ba­de­klub­ben Vin­ter Ve­ne­dig, som Git­te Chri­sti­an­sen er vin­ter­ba­der i, hav­de i an­led­ning af sit 20 års ju­bilæum fo­re­slå­et den no­get an­der­le­des af­slut­ning på vi­el­sen.

Selv­om par­ret ik­ke hav­de bryl­lupspla­ner, var de dog ef­ter lidt be­tænk­nings­tid helt med på ide­en. Og i går ske­te det så. De fik hin­an­den – og hop­pe­de i fjor­den.

» Vi har beg­ge væ­ret gift tid­li­ge­re og har til­sam­men syv børn, så det skul­le væ­re no­get sær­ligt. Og lidt me­re cra­zy, « sag­de Git­te Chri­sti­an-

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

sen til BT. Sel­ve bryl­lups­ce­re­mo­ni­en fo­re­gik for en­den af en lang ba­de­bro, hvor Hol­bæks borg­me­ster Sø­ren Kjær­s­gaard stod for at vie par­ret. Da bryl­lup­pet sam­ti­dig lå me­get tæt på fa­stelavn, hav­de Pal­le Stryhn selv la­vet Git­te Chri­sti­an­sens bru­de­buket – ud­for­met som et fa­stelavns­ris. Og da bryl­lup­ska­gen var skå­ret og bru­de­val­sen dan­set, hop­pe­de bru­de­par­ret så i bøl­gen blå.

Ef­ter det kol­de gys i van­det gik

»

« par­ret i sau­na og skif­te­de tøj, in­den tu­ren gik vi­de­re til bryl­lups­fest med fa­mi­lie og ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.