Mag­net og kom­pas

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER TA­LES DANSK man­ge ste­der i ør­ken­sta­ten Du­bai i dis­se da­ge, og det skyl­des ik­ke ba­re, at et utal af ble­ge og sol­hungren­de nord­bo­er er val­far­tet syd­på på en til­trængt vin­ter­fe­rie. Nej, i år er Du­bai og­så et af epi­cen­tre­ne for op­star­ten af Su­per­liga­en. Og hvor­for så det? Jo, det skyl­des, at to af liga­ens top­hold, FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land, har hen­lagt de­res træ­nings­lej­re til det ara­bi­ske byg­ge­mek­ka. FOR JA, VI skal til det. Selv om her­rer­nes ob­liga­to­ri­ske hånd­bold­slut­run­de og vin­te­r­ens trans­fer­vin­due blot li­ge er over­stå­et, ban­ker Su­per­liga­en på dø­ren om godt og vel to- en- halv uge. In­den da har FC Midtjyl­land to eu­ro­pæ­i­ske kam­pe mod en klub ved navn Man­che­ster Uni­ted. Den før­ste al­le­re­de i næ­ste uge

g lad os dvæ­le lidt ved net­op de næ­ste uger for FC Midtjyl­land. For net­op for­å­rets ind­le­den­de pe­ri­o­de kom­mer til at væ­re no­get nær alt­af­gø­ren­de for midtjy­der­nes sæ­son. Det var det gen­nem­gå­en­de te­ma, da jeg spen­de­re­de søn­da­gen med dem på de­res ho­tel lidt uden­for Du­bai.

År­sa­gen er klar. I lø­bet af den næ­ste må­ned har FCM ik­ke ba­re prø­vet kræft er med Man­che­ster Uni­ted to gan­ge. De har og­så væ­ret i di­rek­te du­el med de to hold, der ud­gør de stør­ste trus­ler til end­nu et dansk mester­skab – FC Kø­ben­havn og AaB. Beg­ge kam­pe i øv­rigt i Her­ning. Får midtjy­der­ne en drøm­mestart med god­kend­te præ­sta­tio­ner mod Man­che­ster Uni­ted og sej­re i de to topop­gør, er dø­ren til gul­det med ét spar­ket ind FÅR MIDTJY­DER­NE EN drøm­mestart med god­kend­te præ­sta­tio­ner mod Man­che­ster Uni­ted og sej­re i de to topop­gør, er dø­ren til gul­det med ét spar­ket ind. Ta­ber Jess Thorups mand­skab mod­sat til FCK og AaB, er mester­skabs­chan­cen al­le­re­de så godt som for­duft et. En me­re af­gø­ren­de start er svær at fi nde.

Og hvor­dan står midtjy­der­ne så ru­stet til op­ga­ven? Ja, mens FC Kø­ben­havn og AaB kom­mer ind i for­å­ret med cir­ka sa­me styr­ke, som de hav­de før års­skift et, er midtjy­der­ne svæ­re­re at pla­ce­re.

Jeg fø­ler ik­ke, jeg ved, hvor jeg har ’ Ul­ve­ne’ på sam­me må­de, som ek­sem­pel­vis for et år si­den. Den­gang pe­ge­de pi­len fremad, men nu er det, som når man hol­der en mag­net mod et kom­pas. Sig­na­ler­ne er for­vir­ren­de. DEN­NE SÆ­SON ER end­nu et skridt mod den ti­tel som en ’ lang­tids­hold­bar’ top­klub, som er så svær at få, men som de øn­sker så me­get på He­den. Og jeg glæ­der mig til at bli­ve klo­ge­re. For der er mas­ser at bli­ve klog på.

Træ­der Jess Thorup for al­vor i ka­rak­ter det­te for­år? Hvad be­ty­der ta­bet af Erik Svi­at­chen­ko og Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen? Kan Pio­ne Si­sto fi nde ni­veau­et fra 2014? Og hvor god er Va­clav Kad­lec egent­lig?

Jeg kan ik­ke sva­re på et ene­ste af dis­se spørgs­mål li­ge nu. Til gen­gæld kan jeg ga­ran­te­re for, at de bli­ver om­drej­nings­punk­ter i FC Midtjyl­lands for­år.

Der er man­ge klub­ber, jeg ser frem til at føl­ge i de kom­men­de må­ne­der. FC Midtjyl­land er i dén grad én af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.