Pres­set og sur... igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRES­SET STI­GER

Men må­ske er der snart nyt om hans job­si­tu­a­tion i den tid­li­ge­re så vin­den­de og stol­te top­klub.

I Eng­land går ryg­ter hos blandt an­dre BBC på, at José Mourin­ho er i di­a­log med Man­che­ster Uni­ted om hol­læn­de­rens job. Mourin­ho spø­ger Ryg­ter­ne er ik­ke be­kræft ede, men i går kun­ne den ar­bejds­lø­se José Mourin­ho så plud­se­lig for­tæl­le til ma­ga­si­net GQ , at han snart for­ven­ter at ven­de til­ba­ge som ma­na­ger.

» For vir­ke­lig at væ­re glad har jeg brug for det he­le ( fa­mi­lie, ven­ner og fod­bold), så jeg ven­der til­ba­ge til fod­bol­den. Jeg me­ner, det er mit na­tur­li­ge ha­bi­tat, « sag­de José Mourin­ho og fort­sat­te:

» Jeg holdt pau­se et par må­ne­der, da jeg for­lod Chel­sea i 2007, og nu er det an­den gang i 15 el­ler 16 år, at jeg hol­der pau­se, så der er in­tet dra­ma. Men jeg ven­der til­ba­ge, det er helt sik­kert. «

José Mourin­ho ved dog iføl­ge sig selv ik­ke det fj er­ne­ste om, hvor hans kom­men­de job bli­ver.

» I øje­blik­ket har jeg ik­ke no­get job, og jeg ved ik­ke, hvor fod­bol­den ta­ger mig hen, for i fod­bold ved du al­drig, hvad der sker. Men det er helt sik­kert, at som fa­mi­lie vil vo­res hjem sta­dig væ­re Eng­land, vo­res hjem vil sta­dig væ­re Lon­don, « sag­de po­rtu­gi­se­ren.

Mål: Dyb fru­stra­tion – for vi var det bed­ste hold. Igen. Og vi vandt ik­ke. Vi hav­de de bed­ste chan­cer, men vi vandt ik­ke Lou­is van Gaal

0- 1 Jes­se Lin­gard ( 61.), 1- 1 Die­go Cos­ta ( 90.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.