Al­voren er gå­et op for kon­kur­ren­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­a­li­te­ter­ne er for al­vor ved at gå op for fod­bol­d­eu­ro­pa. Lei­ce­ster er ik­ke ba­re en døgn­fl ue. Det en en re­el mester­skabs­kan­di­dat i Eng­land, og skal hol­det hen­tes, er der ik­ke læn­ge­re råd til fejl­trin. Dem la­ve­de Ar­se­nal in­gen af i går, da hol­det med to mål på to mi­nut­ter sik­kert gjor­de det af med Bour­ne­mouth og spil­le­de sig op på en delt an­den­plads sam­men med Tot­ten­ham i Pre­mi­er Le­ague.

Men eft er kam­pen stod vir­ke- lig­he­dens kol­de fak­ta ma­let i an­sig­tet på de højt­løn­ne­de top­spil­le­re og ik­ke mindst ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger.

» Det var en kamp, vi skul­le vin­de . Lei­ce­ster har gjort stort ind­tryk med si­ne re­sul­ta­ter den se­ne­ste uge. Hol­det er plud­se­lig ble­vet fa­vo­rit i Pre­mi­er Le­ague, og det gør vo­res næ­ste kamp til den stor kamp, « si­ger han til bri­ti­ske BBC. En af­gø­ren­de kamp Kam­pen, Wen­ger re­fe­re­rer til, er den, der søn­dag skal stå i Lon­don mel­lem Ar­se­nal og net­op Lei­ce­ster. Her har Wen­gers trop­per mu­lig­he­den for at ha­le Kas­per Schmeichel og hans hold­kam­me­ra­ter ind. Snub­ler de, kan det om­vendt væ­re et en­de­gyl­digt far­vel til mester­ska­bet. Sej­ren over Bour­ne­mouth var så­le­des Ar­se­nals før­ste i fem kam­pe, og der­for er der de tre po­int til trods fort­sat fem op til Lei­ce­ster på før­ste­plad­sen.

» Vi indså, hvad Lei­ce­ster gjor­de i går ( i for­gårs, red.), og vi var nødt til at luk­ke det hul, så det var vig­tigt, at vi kom til­ba­ge på vin­der­spo­ret, «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.