Syv­tal­lets mag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRA­DI­TIO­NER

Hol­loway, der ik­ke er til at gen­ken­de bag en Star Wars- storm­troo­per- ma­ske. El­ler når un­ge Eli­as Hel­leskov Busk prø­ver at blan­de sig i bør­ne­nes seks­da­ge­sløb og bag­ef­ter bru­ger ind­hol­det fra en he­li­um- bal­lon, når han skal in­ter­viewes. Suc­ces­fuld søn­dag Men da søn­da­gens jagt først går ind, bli­ver der kørt cy­kel­løb på de skrå bræd­der. De før­en­de par ta­ger om­gan­ge på hin­an­den på skift, og til sidst får pu­bli­kum den op­le­vel­se, som de på for­hånd kun­ne ha­ve hå­bet på. Selv­om par num­mer 9, dan­ske Marc He­ster og hans bel­gi­ske mak­ker Jas­per De Buyst fø­rer fel­tet an i et hid­sigt tem­po, og ihær­digt for­sø­ger at for­hin­dre det, lyk­kes det kort før af­slut­nin­gen Mør­køv og Alex Ras­mus­sen at ta­ge den om­gang, der i den sam­le­de stil­ling brin­ger dem på om­gangs­høj­de med de før­en­de ni­e­re. Og oven i kø­bet fort­sæt­ter Alex Ras­mus­sen udenom fel­tet og sen­der med et kraft­fuldt slyng­greb Mør­køv ale­ne af­sted, så sy­ver­ne og­så vin­der jag­ten. Her­u­de er det et me­re se­ri­øst pu­bli­kum. De vil se sport, og de er me­get cy­kel­kyn­di­ge

MAN­DAG 8. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.