’ Det sid­ste, jeg hu­sker, er ly­den af, at man tæn­der en lun­te’ Tre per­so­ner om­kom ved to næ­sten ens ulyk­ker i Nord­jyl­land for­ri­ge nytår­s­aft en. Nu ven­ter det rets­li­ge eft er­spil om, hvem der le­ve­re­de de dræ­ben­de bom­ber

BT - - NYHEDER - / ritzau/

» Det sid­ste, jeg kan hu­ske, er ly­den af, at man tæn­der en lun­te. «

Så­dan for­kla­re­de en ung mand i Ret­ten i Aal­borg om den skæb­nesvan­gre nytår­s­aft en for­ri­ge år, da to af hans kam­me­ra­ter på 24 og 25 år om­kom eft er at ha­ve an­tændt en krysan­temum­bom­be ved en fest i Skjel­lerup ved Ho­bro.

Ik­ke langt der­fra - i As­sens ved Ma­ri­a­ger - ske­te en til­sva­ren­de ulyk­ke, da en 37- årig fa­mi­lie­far an­tænd­te en lig­nen­de bom­be.

Mens tre blev dræbt, blev to hårdt kvæ­stet. Sto­re­broren til en af de dræb­te mi­ste­de det ven­stre øje.

En an­den kam­me­rat, der ly­ste med sin iPho­ne for at vi­se, hvor lun­ten skul­le an­tæn­des, mi­ste­de beg­ge øj­ne.

I da­ge­ne der­eft er fi k po­li­ti­et fl ere ano­ny­me tip om, hvor det dræ­ben­de fyr­vær­ke­ri kom fra. Det før­te til, at der blev rejst til­ta­le mod en 30- årig mand fra Ho­bro. Men han næg­ter sig skyl­dig i ankla­gen om uagt­somt mand­drab.

» Jeg solg­te kun lov­ligt fyr­vær­ke­ri - fa­mi­liepo­ser med ra­ket­ter og bat­te­ri­er, « for­kla­re­de han i ret­ten, som var fyldt med på­rø­ren­de.

Æn­dre­de for­kla­ring

Fle­re vid­ner kun­ne el­lers ty­de­ligt hu­ske, hvor­dan kam­me­ra­ter­ne var ta­get ned på et værk­sted nytår­s­aft ens­dag for at frem­stil­le et bom­be­rør, der kun­ne pas­se til bom­ben, som de hav­de købt af den 30- åri­ge.

Den an­den af sa­gens til­tal­te, en 25- årig mand, har tid­li­ge­re for­kla­ret po­li­ti­et, at han køb­te to krysan­temum­bom­ber af den 30- åri­ge og der­eft er solg­te dem vi­de­re til den 37- åri­ge fa­mi­lie­far, der blev dræbt.

Men i ret­ten kom han med en an­den for­kla­ring. Nu vil­le han blot er­ken­de, at han hav­de le­ve­ret fyr­vær­ke­ri til den 37- åri­ge, men at han ik­ke vid­ste, hvor far­ligt det var, og han vil­le ik­ke op­ly­se, hvor det kom fra.

» Er du ban­ge for den an­den til­tal­te, « spurg­te an­kla­ger Ka­ri­na Skou, hvor­til den 25- åri­ge sva­re­de be­næg­ten­de.

To po­li­ti­be­tjen­te, der var blandt de før­ste på ulyk­kes­ste­der­ne, for­kla­re­de, at eks­plo­sio­ner­ne hav­de væ­ret så vold­som­me, at of­re­nes ho­ve­d­er var sprængt i styk­ker, og hjer­ne­mas­se var ble­vet spredt i et stort om­rå­de.

De eft er­lad­te kræ­ver 8,5 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning i sa­gen. Der ven­tes dom i sa­gen i dag.

AR­KIV­FO­TO: SCAN­PIX

Bor­ger­ne i As­sens ved Ma­ri­a­ger gik i fak­kelt­og ef­ter tra­ge­di­en. I Skjel­lerup lag­de man­ge blom­ster og tænd­te lys til min­de om de dræb­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.