DUM­PER EVA KJ

BT - - NYHEDER -

en ør­ken. Der­for har man la­vet en løs­ning, hvor vi ik­ke fjer­ner al grø­den, men la­der en strøm­ren­de bli­ve til­ba­ge i mid­ten. Den slår kom­mu­ner­ne nor­malt to el­ler tre gan­ge om året, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Det ene­ste, jeg kan se, er, at vi drop­per al­le hen­syn til mil­jø­et og la­ver en glat­b­ar­be­ring af vand­lø­be­ne, el­ler og­så fast­hol­der vi mil­jø­et og nø­jes med at la­ve en el­ler to ek­stra grø­de­skæ­rin­ger om året. Men det gi­ver in­gen ga­ran­ti for land­mæn­de­nes mar­ker, « si­ger Bjar­ne Svend­sen.

I en skrift­li­ge kom­men­tar til BT skri­ver Eva Kjer Han­sen:

» Det er net­op for at få la­vet en vej­led­ning, der sik­rer en vel­fun­ge­ren­de af­van­ding un­der hen­syn til vand­lø­be­nes mil­jøtil­stand, at jeg har bedt

TIRS­DAG 9. FE­BRU­AR 2016 eks­per­ter fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om at få op­da­te­ret det fag­li­ge grund­lag. «

Mi­ni­ste­ren frem­hæ­ver og­så, at kom­mu­ner­ne i den nye vej­led­ning sta­dig skal ta­ge hen­syn til de mil­jø­mål, der hen­vi­ses til i vand­løbs­slo­ven, og som er op­stil­let i vand­pla­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.