ERS KOPIPLAN

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 9. FE­BRU­AR 2016 Mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) er i en usæd­van­lig tæt al­li­an­ce med en om­stridt land­brugs­lo­b­by. BT har do­ku­men­te­ret, hvor­dan Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et bag kulis­ser­ne har la­det land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg- tigt Land­brug dik­te­re en ny plan for kom­mu­ner­nes ved­li­ge­hol­del­se af fle­re tu­sin­de ki­lo­me­ter vand­løb rundt om i lan­det. Kon­kret har mi­ni­ste­ri­et ko­pi­e­ret en ræk­ke pas­sa­ger fra en skri­vel­se fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brug ind i op­læg­get til den ar­bejds­grup­pe, som mi­ni­ste­ri­et har ned­sat til at la­ve ny vej­led­ning for ved­li­ge­hol­del­se af åer­ne. Eks­per­ter fryg­ter, at den nye plan vil gå hårdt ud over 30 års ind­sats med at få fle­re fisk og plan­ter i de dan­ske vand­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.