Le­go vip­pet af pin­den

BT - - NYHEDER -

KLODS det mest vær­di­ful­de. I sidst­nævn­te ka­te­go­ri er det fort­sat Ap­ple, der tro­ner hø­jest. På den rang­li­ste ind­ta­ger Le­go en no­get me­re be­ske­den plads som num­mer 324. Pen­ge og loy­a­li­tet In­dek­set, Brand Fi­nan­ce bru­ger til at må­le et brands styr­ke, kal­des BSI, og det står for Brand Strength In­dex ( Brandstyr­ke in­deks, red.). Tre for­skel­li­ge pa­ra­me­tre spil­ler her li­ge me­get ind: Den fi­nan­si­el­le sta­tus ( mar­keds­an­del, om­sæt­ning og vækst), ri­si­ko­fak­to­rer ( visu­el iden­ti­tet, di­stri­bu­tion og kre­di­trat­ing og en­de­lig det, man kun­ne kal­de brand ka­pi­tal ( emo­tio­nel for­bin­del­se, loy­a­li­tet og or­ga­ni­se­ring).

I sin rap­port frem­hæ­ver Brand Fi­nan­ce Dis­neys gi­gan­ti­ske suc­ces med op­kø­bet af ret­tig­he­der­ne til Star Wars. In­ve­ste­rin­gen har vist sig sær­lig gun­stig de se­ne­ste må­ne­der, hvor den ny­e­ste film, The For­ce Awa­kens, har spil­let for ful­de sa­le ver­den over og er på vej mod at ind­kas­se­re svim­len­de 14 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner i bil­letsalg.

» Det har le­vet fuldt op til hy­pen og væ­re en af­gø­ren­de fak­tor i at hjæl­pe Dis­ney med at bli­ve det stær­ke­ste brand i år, « skri­ver Brand Fi­nan­ce om den se­ne­ste Star Wars­film i sin rap­port .

I Bil­lund bør må­lin­gen dog ik­ke gi­ve an­led­ning til duk­ke­de nak­ker, fast­slås det i sam­me rap­port. Kre­a­tiv fri­hed » Det er fort­sat et me­get stærkt brand af sam­me år­sa­ger som i fjor. Le­go ap­pel­le­rer til al­le ge­ne­ra­tio­ner: mens det gi­ver kre­a­tiv fri­hed til børn, ap­pel­le­rer det til de voks­nes nostal­gi, « står der i rap­por­ten, hvor Le­gos ene­stå­en­de ev­ne til at ap­pel­le­re til bå­de dren­ge og pi­ger li­ge­le­des frem­hæ­ves.

Men der er na­tur­lig­vis og­så et aber da­bei. For Le­go har de se­ne­ste år ta­get ho­ved­rol­len i en ræk­ke po­li­ti­ske kam­pe - se­ne­st med bal­la­den om den ki­ne­si­ske kunst­ner og sy­stem­kri­ti­ker, Ai Weiwei.

Året in­den var det mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce, der lan­ge­de ud ef­ter Le­go for de­res sam­ar­bej­de med Shell, hvil­ket end­te med, at le­ge­tøjs­gi­gan­ten til sidst gav ef­ter og lo­ve­de ik­ke at for­læn­ge sa­m­ar­bej­det med olie­gi­gan­ten. Og den slags skram­mer kan i sid­ste en­de ska­de Le­gos stær­ke brand, fast­slår Brand Fi­nan­ce, der vur­de­rer, at sa­ger­ne kan » true med at på­vir­ke dets ( Le­gos, red.) ge­ne­rel­le ima­ge « og vil ik­ke af­vi­se, at kon­tro­ver­ser­ne kan væ­re en del af for­kla­rin­gen på, at man nu må ta­ge til tak­ke med en an­den­plads.

På tred­je­plad­sen på rang­li­sten fin­der man den fran­ske kos­me­tik­gi­gant L’ore­al, mens fjer­de- og fem­te­plad­sen ind­ta­ges af hen­holds­vis re­vi­sions­sel­ska­bet pwc og kon­su­lent­hu­set McKin­sey& Com­pa­ny.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.