Hver tred­je på tålt op­hold bry­der loven

BT - - NYHEDER -

KRI­MI­NA­LI­TET Ty­ve­ri, vold, narkokri­mi­na­li­tet og hæ­le­ri. Det er ek­semp­ler på lov­brud, som er be­gå­et af ud­læn­din­ge, der har væ­ret på så­kaldt tålt op­hold i Dan­mark de se­ne­ste år.

Godt hver tred­je – el­ler helt præ­cist 24 ud af 67 per­so­ner – har be­gå­et kri­mi­na­li­tet i pe­ri­o­den 2011 til 2015, mens de var på tålt op­hold. Det frem­går af et svar til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg fra in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V).

Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen me­ner, det er ’ van­vit­tigt’, at per­so­ner på tålt op­hold har mu­lig­hed for at be­gå kri­mi­na­li­tet.

Han pe­ger på, at de kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge – og­så ef­ter endt straf – skal væ­re fri­heds­be­rø­vet, indtil de kan sen­des til­ba­ge til de­res hjem­lan­de.

» De her hård­kog­te kri­mi­nel­le må jo gri­ne ad os. De må vir­ke­lig sy­nes, at det er dybt un­der­hol­den­de, at de kan væ­re her på tålt op­hold, for­di vi ik­ke kan sen­de dem hjem, og så kan de ren­de rundt og be­gå grov kri­mi­na­li­tet, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

» Hvis folk på tålt op­hold i Dan­mark be­går al­vor­lig kri­mi­na­li­tet som narko­han­del, vold, hæ­le­ri el­ler an­det, må vi sim­pelt­hen luk­ke dem in­de, indtil vi kan ud­vi­se dem igen. «

Per­so­ner på tålt op­hold har ik­ke ret til at bo i Dan­mark, en­ten for­di de er til fa­re for sta­tens sik­ker­hed, har be­gå­et krigs­for­bry­del­ser el­ler an­den al­vor­lig kri­mi­na­li­tet.

Om­vendt kan de ik­ke sen­des til­ba­ge til de­res hjem­lan­de, for­di der ek­sem­pel­vis er ri­si­ko for, at de vil bli­ve for­fulgt, ud­sat for tor­tur el­ler slå­et ihjel.

Li­ge­som Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter­ly­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord- De her hård­kog­te kri­mi­nel­le må jo gri­ne ad os. De må vir­ke­lig sy­nes, at det er dybt un­der­hol­den­de fø­rer Tri­ne Bram­sen at der i hø­je­re grad hol­des øje med per­so­ner på tålt op­hold. S: ind­før fod­læn­ker » Det er al­de­les uac­cep­ta­belt, at per­so­ner på tålt op­hold be­går kri­mi­na­li­tet. Man skal hu­ske, at de i for­vej­en er uøn­ske­de i Dan­mark, « skri­ver hun i et svar og fort­sæt­ter:

» Ind­fø­rel­se af fod­læn­ker og øget brug af fri­heds­be­rø­vel­se er op­lag­te løs­nin­ger. «

Per­so­ner på tålt op­hold bor som ud­gangs­punkt i Cen­ter Sand­holm i Nord­s­jæl­land, hvor de får kost, sund­heds­be­hand­ling og even­tu­elt lom­me­pen­ge.

De må ik­ke ta­ge løn­net ar­bej­de i Dan­mark og må ik­ke uden til­la­del­se over­nat­te uden for Cen­ter Sand­holm.

Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at kri­mi­nel­le per­so­ner, der er ud­vist af Dan­mark, skal sen­des hur­ti­ge­re ud af lan­det, end til­fæl­det er i dag.

» Det skal væ­re let­te­re for os at sen­de folk hjem, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Det sam­me me­ner De Ra­di­ka­les retsord­fø­rer So­fie Car­sten Ni­el­sen som ef­ter­ly­ser et bed­re sam­ar­bej­de mel­lem lan­de­ne i EU om at til­ba­ge­sen­de ud­vi­ste lo­vover­træ­de­re.

» De kri­mi­nel­le, der al­le­re­de er smidt ud, bør sen­des hjem så hur­tigt som mu­ligt. Grun­den til, at vi ik­ke kan det, er, at de­res hjem­lan­de ik­ke vil ta­ge imod dem, el­ler at der ik­ke er et land at sen­de dem til, « si­ger hun. Fæl­les ind­sats i EU » Det kræ­ver en fæl­les, ko­or­di­ne­ret ind­sats i EU at få de hjem­sen­del­ser til at fun­ge­re. «

Dansk Fol­ke­par­ti vil nu be­de re­ge­rin­gen ta­ge stil­ling til, hvor­dan man und­går kri­mi­na­li­tet blandt per­so­ner på tålt op­hold.

» Vi kan ik­ke le­ve med, at der be­gås grov kri­mi­na­li­tet af folk, som ik­ke en­gang har lov til at væ­re her va­rigt, « si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.