Fa­mi­li­en of­re for ond jo­ke

BT - - NYHEDER -

19- åri­ge Tho­mas Stral­ner har væ­ret for­s­vun­det, si­den han blev væk un­der en by­tur i Ran­ders for lidt over tre uger si­den. Ef­ter­føl­gen­de blev en stør­re ef­ter­søg­ning sat i gang for at fin­de Tho­mas, der blev væk un­der en by­tur med ven­ner. Søn­dag vi­ste der sig et lil­le glimt af håb, da fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer ud af det blå fik en ven­ne­an­mod­ning på Fa­ce­book fra en pro­fil, der hav­de nav­net Tho­mas Stral­ner.

På pro­fi­len var der for­u­den nav­net og­så bil­le­der af den for­s­vund­ne 19- åri­ge. Men det vi­ste sig desvær­re hur­tigt at væ­re for godt til at væ­re sandt.

» Det vi­ste sig dog at væ­re en falsk pro­fil. Fød­sels­da­to­en var for­kert, og ef­ter at ha­ve kig­get nær­me­re på pro­fi­len, var vi ik­ke i tvivl om, at den var falsk. An­mod­nin­ger­ne var sendt til he­le fa­mi­li­en – og­så Tho­mas’ 10- åri­ge lil­le­sø­ster. Det er umen­ne­ske­ligt og ube­skri­ve­ligt ondt at gø­re så­dan no­get, « si­ger fa­de­ren til Tho­mas Stral­ner, Mi­cha­el Stral­ner til TV2 Østjylland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.