Ba­bylyk­ke på Bryg­gen

Eft er lidt ven­te­tid kan Lin­se Kes­sler nu en­de­lig kal­de sig for mor­mor

BT - - NYHEDER -

TO BLEV TIL TRE Hun gik næ­sten en uge over tid, og utå­l­mo­dig­he­den var stor for Step­ha­nie ’ Geg­go’ Kes­sler fra ’ Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’. Men fre­dag kun­ne Geg­go og kæ­re­sten Cen­giz Mads Salva­ri en­de­lig by­de de­res første­fød­te – dat­te­ren Al­ba – vel­kom­men til ver­den.

» Fre­dag klok­ken 21: 25 blev vo­res liv i den grad be­ri­get, for her blev jeg og min ab­so­lut fan­ta­sti­ske kæ­re­ste for­æl­dre til lil­le Al­ba eft er 25 hår­de ti­mers ve­er, « skri­ver Step­ha­nie ’ Geg­go’ til et bil­le­de af den lyk­ke­li­ge fa­mi­lie på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram.

Trods de lang­va­ri­ge ve­er blev føds­len en kort aff ære. Kun to­en­halv ti­mer eft er an­komst til ho­spi­ta­let var to ble­vet til tre. Og tra­di­tio­nen tro kom med­del­el­sen om den lil­le ny med de vig­tig­ste in­for­ma­tio­ner: Læng­de og vægt.

» Hun ve­je­de 3630 gram, var 53 cen­ti­me­ter lang og fuld­stæn­dig per­fekt. Jeg har al­drig set no­get så smukt i he­le mit liv, og jeg er så tak­nem­me­lig over min kæ­re­ste, der var den al­ler­bed­ste støt­te fra al­ler­før­ste ve af, « skri­ver re­a­li­ty- stjer­nen til bil­le­det. En sej urkvin­de Og­så kæ­re­sten Cen­giz Mads Salva­ri har delt bil­le­det på sin In­s­ta­gram- pro­fi l, og her stor­ro­ser han stolt Geg­go for føds­len:

» Bli­ver nødt til at si­ge, at jeg har den al­ler­se­je­ste kæ­re­ste i he­le ver­den, som gik med ve­er i 25 ti­mer, for så at kom­me ud på ho­spi­ta­let og få hen­de ud på to­en­halv ti­me! Har al­drig set så­dan en sej urkvin­de som dig, min skat! Tak for­di du fi k vo­res smuk­ke dat­ter ud til os, « skri­ver han til fa­mi­lieportræt­tet.

Geg­go ad­va­rer eft er føds­len si­ne føl­ge­re på In­s­ta­gram om, at hun og kæ­re­sten vil bru­ge den før­ste tid med Al­ba på at kys­se hen­des an­sigt og ny­de hen­de i ful­de drag, så man skal ik­ke for­ven­te man­ge op­da­te­rin­ger fra den lil­le fa­mi­lie. Al­le­re­de før føds­len skrev Geg­go og­så på sin per­son­li­ge blog, at hun ik­ke hav­de så me­get over­skud til bå­de at op­ta­ge den nye sæ­son af ’ Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’, væ­re høj­gravid og blog­ge sam­ti­dig, men mon ik­ke nok fans af Geg­go og se­ri­en kan un­de hen­de en tid uden de so­ci­a­le me­di­er?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.